Avslutande av anställningsförhållande

Ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare upphör efter en uppsägningstid, då arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt upp avtalet, eller i vissa situationer omedelbart som en följd av att arbetsavtalet hävts.

Uppsägning

Uppsägningstidens längd beror på hur länge anställningsförhållandet har varat. Den längsta uppsägningstid som arbetsgivaren måste följa är sex månader och den kortaste 14 dagar. När arbetstagaren säger upp arbetsavtalet är uppsägningstiden antingen 14 dagar eller en månad. 

Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal endast av vägande sakskäl. Grunder för uppsägning kan vara orsaker som beror på arbetstagaren, ekonomiska eller produktionsmässiga skäl eller att arbetsgivaren genomfört omstruktureringar av verksamheten. Om en arbetstagare säger upp sitt arbetsavtal, behöver han eller hon inte uppge något särskilt skäl för det.

En arbetstagare som har försummat sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet får inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

Hävning

Ett arbetsavtal får hävas endast av synnerligen vägande skäl. Som ett sådant skäl betraktas att den ena avtalsparten så allvarligt brutit mot eller försummat sina förpliktelser att det inte kan förutsättas att den andra avtalsparten fortsätter anställningsförhållandet ens för den tid som uppsägningstiden varar. Vid hävning av ett anställningsförhållande avslutas det omedelbart utan uppsägningstid.

Om arbetstagaren eller arbetsgivaren har varit frånvarande från arbetet eller arbetsplatsen i minst sju dagar utan att under denna tid ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har motparten rätt att anse arbetsavtalet hävt.

Se också

Arbetstagarens ställning i samband med arbetsgivarens insolvens

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi, Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi