Avtalet om gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland

Målet med avtalet om gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland är att främja regionutvecklingen på båda sidorna av gränsen. Avtalet undertecknades den 13 april 2012 och trädde i kraft den 25 juni 2012. Ansvariga ministerier i fråga om avtalet är från Finlands sida arbets- och näringsministeriet och från Rysslands sida ministeriet för ekonomisk utveckling. En samarbetskommission som bildats mellan regeringarna är strategiskt samarbetsorgan i fråga om avtalet. 

Avtalet stöder också genomförandet av de EU-program för gränsöverskridande samarbete, dvs. ENI CBC-program, som genomförs i gränsområdena mellan Finland och Ryssland. Under perioden 2014–2020 genomförs tre ENI CBC-program; programmen Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland-Ryssland. Den sammanlagda finansieringen för programmen uppgår till 179 miljoner euro. I finansieringen deltar EU, Finland och Ryssland samt i fråga om Kolarctic-programmet även Sverige och Norge. 

Genom avtalet skapas inga nya finansieringsmekanismer. Som finansieringskällor används EU:s program för gränsöverskridande samarbete och andra möjliga EU-källor, finansiering från internationella finansinstitut samt central- och regionförvaltningens budgetfinansiering. 

Genomförandet av avtalet har tills vidare avbrutits efter att Ryssland attackerade Ukraina i slutet av februari 2022.

Ytterligare upplysningar: petri.haapalainen(at)gov.fi