Smidigare lagstiftning vid arbets- och näringsministeriet

”Smidigare författningar” var ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt. Målet med spetsprojektet var att underlätta företagens verksamhet och medborgarnas vardag genom att regleringen reformeras och görs lättare.

Arbets- och näringsministeriet har bidragit till arbetet med att göra författningarna smidigare genom att

 • upphäva lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (pressmeddelande 30.12.2015)
 • göra bokföringsskyldigheterna för små företag lättare
 • införa en veckas självrisk för sjukdagar vid över 5 veckor långa semestrar (pressmeddelande 1.4.2016)
 • göra guldvaskning smidigare (pressmeddelande 29.6.2016)
 • förlänga prövotiden för arbetstagare, förkorta arbetsgivarens återanställningsskyldighet och slopa skyldigheten att motivera varför en anställning är tidsbegränsad när långtidsarbetslösa anställs (pressmeddelande 16.6.2016)
 • ändra lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa så att det är möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd (pressmeddelande 18.4.2016)
 • förenhetliga bestämmelserna om ändringssökande inom ANM:s förvaltningsområde (pressmeddelande 29.9.2016)
 • höja tröskelvärdena för offentliga upphandlingar (pressmeddelande 29.12.2016).
 • lätta tillståndsförfarandena inom gruvdrift (pressmeddelande 23.2.2017)
 • effektivisera samarbetet vid tillhandahållandet av tjänster och minska den administrativa bördan för både kunderna och de aktörer som producerar företagstjänster genom möjligheten till samanvändning av tjänster (RP 18/2017 rd).
 • ändra indrivningsbyråernas tillståndsförfaranden till ändringsförfaranden (RP 206/2017 rd)

Dessutom behandlas i riksdagen eller ska till riksdagen lämnas lagförslag som

 • möjliggör heltidsstudier under sex månaders tid utan att arbetslöshetsförmånen förloras, om det är fråga om arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (pressmeddelande 19.4.2018)
 • skapar datahub för elmarknaden som främjar konkurrensen på elmarknaden och sänker tröskeln  för nya företag att komma in på marknaden (pressmeddelande 20.9.2018)
 • ökar möjligheterna att avtala om arbetstiden på arbetsplatser och smidiggör regleringen av arbetstiden (pressmeddelande 27.9.2018)

Ministeriet kartlägger nya möjligheter att minska regleringen och utreder bl.a.

 • den roll granskning av förvaltningen har inom revision och konsekvenserna av en höjning av revisionsgränserna
 • myndigheters möjligheter att inhämta behövliga registeruppgifter från Patent- och registerstyrelsen utan separat skyldighet för företagen att lämna in uppgifter till olika myndigheter.

Ministeriet har dessutom gått igenom alla tillstånds- och anmälningsförfaranden inom sitt förvaltningsområde och på basis av den genomgången genomfört flera mer tekniska normavvecklingsåtgärder. Det har varit fråga om små åtgärder som har liten inverkan på regleringsbördan.