Basscenariot

Det basscenario som är gemensamt för både energi- och klimatstrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt offentliggjordes den 15 juni. I basscenariot beskrivs hur utvecklingen kommer att se ut med nuvarande politiska åtgärder. 

Presentationsgrafik (på finska)

Du kan bekanta dig närmare med det möte där scenariot presenterades och de anföranden som hölls under mötet här.

Scenarier och strategins bakgrundsinformation beskrivs i bakgrundsrapporten (på finska).

 

Scenarioramverket

I scenarioramverket presenteras de antaganden som används i referensscenariot.

Scenarioramverket

Scenarioramverket har sammanställts utifrån bakomliggande antaganden om bl.a. världsekonomin, den finländska samhällsekonomin och befolkningsutvecklinge, energipriserna, trafiken, jord- och skogsbruket, industrin och uppvärmningen av byggnader. Dessa antaganden används då referensscenariot görs upp.

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)tem.fi