Basscenariot

Det basscenario som är gemensamt för både energi- och klimatstrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt offentliggjordes den 15 juni. I basscenariot beskrivs hur utvecklingen kommer att se ut med nuvarande politiska åtgärder. Av basscenariot framgår alltså hur mycket som återstår att göra för att uppnå regeringsprogrammets energi- och klimatmål och EU:s energi- och klimatmål fram till 2030.

Presentationsgrafik (på finska)

Du kan bekanta dig närmare med det möte där scenariot presenterades och de anföranden som hölls under mötet här.

Scenarier och strategins bakgrundsinformation beskrivs i bakgrundsrapporten (på finska).

Beräkningarna i basscenariot visar att man med nuvarande åtgärder inte kommer att uppnå alla de energi- och klimatmål som anges i regeringsprogrammet och som EU har satt som mål fram till 2030. Vi behöver alltså antingen stärka de nuvarande åtgärderna eller vidta helt nya åtgärder. Tjänstemännen sammanställde exempel på åtgärder som kunde tas i bruk utöver de nuvarande. Alla hade möjligheten att kommentera de åtgärderna eller föreslå egna. Enkäten stängdes den 31 Augusti. Du kan läsa kommentarer på den här sidan (på finska).

Scenarioramverket

I scenarioramverket presenteras de antaganden som används i referensscenariot.

Scenarioramverket

Scenarioramverket har sammanställts utifrån bakomliggande antaganden om bl.a. världsekonomin, den finländska samhällsekonomin och befolkningsutvecklinge, energipriserna, trafiken, jord- och skogsbruket, industrin och uppvärmningen av byggnader. Dessa antaganden används då referensscenariot görs upp.

Som en bilaga till scenarioramverket medföljer dessutom en lista på de nuvarande ekonomiska styrmedlen för förnybar energi, bränsleaccisen för 2016, den förväntade ekonomiska tillväxten inom olika branscher samt en prognos för befolkningsmängdens utveckling.

 

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)tem.fi