Beredningen av sammanhållningspolitik för programperioden 2021+

En reform av sammanhållningspolitiken inför nästa budgetramperiod granskas mot bakgrunden av den helhet som budgetramen utgör. Kommissionen framlade den 2 maj 2018 sitt förslag till EU:s fleråriga budgetram, dvs. EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027. Målet är att nå politiskt samförstånd om riktlinjerna på ett år men förhandlingarna tros fortsätta både vad gäller penningsumma och innehåll under Finlands EU-ordförandeskapsperiod som äger rum under det senare halvåret 2019.

I slutet av maj publicerade kommissionen nya förordningsförslag för sammanhållningspolitiken. Förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), sammanhållningsfonden, Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och allmänna förordningen lades fram den 29 maj och förslagen till förordning om Europeiska socialfonden (ESF+) den 30 maj 2018. Kommissionen bereder reformer i anslutning till sammanhållningspolitiken för att förenkla förvaltningen och öka flexibiliteten. I fortsättningen vill man att möjligheterna att få finansiering ska vara bättre kopplade till hur medlemsländerna iakttar EU:s gemensamma spelregler.

Finland har som mål att säkerställa att sammanhållningspolitikens finansiering fortsätter på en tillräcklig nivå i samtliga regioner och att tyngdpunkten i kohesionspolitiken ska förskjutas i riktning mot ytterligare stöd för EU:s konkurrenskraft och europeiska värden. En särskild fråga är att specialfinansieringen för glesbygden i östra och norra Finland bör fortsätta på minst nuvarande nivå.

Kommissionens förslag stöder Finlands mål och utgör en god grund för fortsatta förhandlingar mellan EU:s medlemsländer. Enligt preliminära beräkningar hör Finland till de få länder som kan få mer än tidigare av sammanhållningspolitikens medel. Enligt kommissionens förslag ska Finland få 100 miljoner euro mer än under innevarande period.