Bilaterala avtal kompletterar internationella konventioner

Kärnkraftsindustrin i Finland är i hög grad beroende av importen. I Finland finns det ingen sådan industri som tillverkar viktiga system och komponenter på kärnenergiområdet eller producerar kärnbränsle.

Genom bilaterala avtal främjas samarbetet mellan Finland och den andra avtalsparten kring forskning i användningen av kärnenergi, överföringen av anordningar, teknik och kärnämnen mellan länderna samt främjandet av kärn- och strålsäkerheten.

De flesta leverantörsländer på kärnenergiområdet uppställer som villkor för samarbete och leveranser att det har slutits ett statsfördrag med mottagarlandet där det avtalas närmare om att bestämmelserna i internationella konventioner och olika internationella rekommendationer ska följas i de bilaterala relationerna. Finland är avtalspart i alla internationella konventioner på kärnenergiområdet som är väsentliga ur Finlands synvinkel.

Finland har ingått bilaterala samarbetsavtal på kärnenergiområdet med bl.a. Saudiarabien, Korea, Ryssland, Ukraina, Tyskland, Sverige, Danmark, Norge och Förenade kungariket.

Ytterligare upplysningar: liisa.heikinheimo(at)tem.fi