Bioekonomi och cleantech

Mannen i laboratorium

Bioekonomi

Med bioekonomi avses en ekonomi som på ett hållbart sätt använder förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. En övergång till bioekonomi minskar beroendet av fossila naturresurser och förhindrar att naturens ekosystem utarmas. Samtidigt skapas ekonomisk tillväxt och nya jobb på ett hållbart sätt.

Bioekonomin har en avsevärd betydelse för Finlands ekonomi, eftersom det sammanlagda värdet av produktionen i branschen uppgår till över 64 miljarder euro per år, dvs cirka 17 procent av den totala produktionen i hela landet. Bioekonomin sysselsätter direkt cirka 300 000 personer och värdet av bioekonomins export uppgår till cirka 17 miljarder euro.

Målet för Finlands bioekonomiska strategi är att höja värdet av bioekonomins produktion till 100 miljarder euro fram till år 2025 och att skapa 100 000 nya jobb.

Ren teknik

Med ren teknik eller cleantech avses produkter, tjänster, processer och hela koncept som främjar en hållbar användning av naturresurserna och minskar utsläpp i miljön. Med ren teknik bemöter man de globala miljöutmaningarna, såsom miljöförstörelse, klimatförändringen och resursernas tillräcklighet. Samtidigt förbättrar den industrins och tjänsternas konkurrenskraft tack vare en effektiv användning av material, energi och övriga resurser.

Cleantechbranschens årliga omsättning uppgår till drygt 25 miljarder euro. Inom branschen verkar cirka 2 000 företag, varav cirka 100 är storföretag.

Arbets- och näringsministeriet har koordinerat spetsprojekt inom bioekonomi och cleantech

Arbets- och näringsministeriets mål är att göra Finland till en lockande verksamhetsmiljö som sporrar till att utöka affärsverksamheten och göra investeringar inom områdena bioekonomi och cleantech för att få till stånd ökad ekonomisk tillväxt, export och sysselsättning.

Vi har koordinerat regeringsprogrammets spetsprojekt inom bioekonomi och ren teknik och genomför dem tillsammans med miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Team Finland -aktörer, såsom Business Finland.

Ytterligare upplysningar:

Sari Tasa
sari.tasa(at)gov.fi

På andra webbplatser