Blogg

Bloggar (Blogg)

En gemensam utmaning för OECD-länderna: Det skapas nytt arbete men hur höjer man dess produktivitet?

Pertti Hämäläinen Publiceringsdatum 17.7.2019 16.35 Blogg

Pertti HämäläinenAktiviteten när det gäller att grunda nya företag börjar i de flesta OECD-länderna vara på samma nivå som före finanskrisen. För sysselsättningsökningen mellan åren 2010 och 2016 har i stor utsträckning de små och medelstora företagen stått för.

Avigsidan är att de flesta nya företag och även de nya arbetstillfällen som de skapat har uppstått i sektorer med lägre produktivitet än genomsnittet. Dessutom har produktivitetsskillnader mellan stora respektive små och mellanstora företag ökat, även om undantag också finns särskilt inom vissa tjänstesektorer.

Skapandet av nya företag och arbetstillfällen i sektorer med låg produktivitet innebär samtidigt att de arbetstillfällen som skapats är arbeten med låg lönenivå.

Den ovan beskrivna utvecklingen gäller samtliga OECD-länder. Uppgifterna framgår av OECD:s utredning SME and Entrepreneurship Outlook 2019 om företagande, SMF-företag och deras verksamhetsmiljö som nyligen publicerats.

Utvecklingen i Finland har också varit likartad, om än i mindre grad än i de flesta OECD-länderna.

OECD Statistics 2018

Obs. Medianproduktiviteten (mervärde per arbetstagare) har på sektorsnivå beräknats separat för olika länder och år. Källa: OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019 (OECD 2019); OECD Structural and Demographic Business Statistics Database, 2018.

Under det granskade året 2016 skapades cirka 65 % av de nya arbetsgivarföretagens arbetstillfällen i Finland i sektorer med lägre produktivitet än genomsnittet. Endast i Storbritannien, Litauen, Danmark och Schweiz var andelen lägre, dvs. i en inbördes jämförelse mellan OECD-länderna är dock situationen i Finland mycket bra. 

Resultaten av utredningen kastar nytt ljus över den lönestagnation som har observerats i OECD-länderna trots ekonomisk tillväxt och ökat antal arbetstillfällen.

Finland klarar sig väl vid en jämförelse av SMF-företagens verksamhetsmiljö

Utöver uppgifter om små och medelstora företags struktur och utveckling granskas dessa företags verksamhetsmiljö och dess utveckling i rapporten. Granskningen baserar sig på en referensram där små och medelstora företags verksamhetsmiljö betraktas ur många synvinklar och var och en av dessa med flera olika indikatorer. De små och medelstora företagens verksamhetsmiljö jämförs i förhållande till den i de övriga OECD-länderna. Med indikatorerna bedöms bl.a. tillgång till strategiska resurser (såsom finansiering, kompetens, innovationer), affärsklimat (bl.a. lagstiftning, rättssystem, effektivitet i offentlig förvaltning, marknaden) samt infrastruktur (bl.a. trafik, energi, IKT, digitalisering).

Enligt de flesta indikatorerna placerar sig Finland på minst medelnivå och dess bättre sida, delvis även bland de bästa.

När till exempel innovationssystemet mäts ur de små och medelstora företagens synvinkel placerar sig Finland ovanför medelnivån enligt alla utom en av de 19 använda indikatorerna och enligt vissa bland de främsta. Däremot i fråga om till exempel företagarkunnande, företagarplaner och rädslan för att misslyckas som är viktiga med tanke på nytt företagande är vår placering svagare än OECD-ländernas medelnivå.

Ekonomisk tillväxt bygger framför allt på ökad produktivitet. Sålunda är det också på många sätt oroväckande om nya företag och arbetstillfällen i allt större utsträckning skapas i sektorer med låg produktivitet. Enligt OECD skulle innovationer utgöra en viktig nyckel för ökad produktivitet och arbetstillfällen med högre produktivitet. Genom innovationer, deras spridning och omfattande införande av innovationer kan man även nå högre lönenivåer.

Digitalisering är enligt OECD den andra viktiga faktorn som även ger små och medelstora företag nya möjligheter att komma med i nästa produktivitetssprång på samma sätt som deltagande i globala värdekedjor.

Den offentliga makten kan påverka större delen av delfaktorerna i den granskade referensramen. Digitaliseringen är en viktig faktor också i detta. OECD betonar att digitaliseringen i fortsättningen är en central verkningsfull faktor även bakom små och medelstora företags offentliga tjänster av hög kvalitet.

Pertti Hämäläinen är konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och fungerande marknader. Till hans ansvarsområden hör särskilt politiken för SMF-företag.

Kommentera

Ange din kommentar här.