Blogg

Tillväxttjänstreformen gör inte slut på sysselsättningsstödjande verksamhet som kommunerna bedriver i egen regi

Jarkko Tonttila Publiceringsdatum 17.1.2019 11.00 Blogg

I den offentliga debatten och i medierna har det upprepade gånger cirkulerat uppgifter om att tillväxttjänstreformen begränsar kommunernas rätt att ordna sysselsättningsstödjande verksamhet i egen regi eller att verkstadsverksamheten rent av håller på att avvecklas. Så är det dock inte.

Tillväxttjänstreformen och den lagstiftning om tillväxttjänster som behandlas av riksdagen ingriper inte på något sätt i den sysselsättningsstödjande verksamhet, t.ex. verkstadsverksamhet eller arbetsprövning, som ordnas av kommuner. I samband med tillväxttjänstreformen ska ansvaret för organisering av den statliga (inte den kommunala) sysselsättningsservicen överföras på landskapen. Ansvaret för organisering av sådana tjänster som tillhandahålls av NTM-centralerna och av arbets- och näringsbyråerna ska i samband med reformen överföras på landskapen.  Kommunerna kan, på samma sätt som nuförtiden, inom sitt allmänna verksamhetsområde ordna och producera verkstadsverksamhet och arbetsprövning för unga och långtidsarbetslösa.

Verkstäderna har också i fortsättningen en egen viktig roll i servicehelheten för unga, men verksamhetsmiljön och nätverken kommer dock att ändras till vissa delar, om reformerna genomförs. Denna förändring av verksamhetsmiljön kan också ses som en möjlighet för vidareutveckling av verksamheten. Det är viktigt att föra diskussioner om verkstadsverksamhet och möjligheterna att utveckla den.

En annan frågeställning handlar om den sysselsättningsservice som ordnas av landskapen. När ansvaret för ordnande av tjänsterna överförs från NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna på landskapen, kan landskapen själva bestämma i vilken mån de producerar tjänsterna själv och i vilken utsträckning de ingår avtal med andra producenter av sysselsättningstjänster.

När landskapen konkurrensutsätter serviceproducenter, har också kommunerna möjlighet att delta i landskapens anbudsförfaranden gällande tjänster, om de har bolagiserat sina ifrågavarande verksamheter. Det är fråga om en beställar–utförarmodell där samtliga tjänsteproducenter ska omfattas av samma regler. Om kommunerna bolagiserar sina sysselsättningsstödjande verksamheter, kan de bli tjänsteproducenter för landskapen om de är framgångsrika vid anbudsförfarandena.

Kommunerna kan också fortsättningsvis inom ramen för sin egen verksamhet tillhandahålla långtidsarbetslösa platser för arbetsprövning och platser med lönesubvention utan att det krävs bolagisering.

Landskapen kommer i vilket fall som helst att samarbeta med kommunerna inom sitt eget område i sysselsättningsfrågor.  När samarbetet är som intensivast kan det ha karaktären av en allians. Under det innevarande året ska det genomföras pilotprojekt för tillväxttjänster där det kommer att byggas upp fungerande modeller för samarbete med kommunerna.

Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.