Cirkulär ekonomi och materialeffektivitet

Cirkulär ekonomi innebär en välplanerad ekonomi där materialsvinnet och uppkomsten av avfall har minimerats.

Ett samhälle som baserar sig på en koldioxidneutral cirkulär ekonomi producerar högst så mycket växthusgasutsläpp som koldioxidsänkorna kan binda ur atmosfären. Bioekonomi, som utnyttjar förnybara naturresurser för produktion av näring, energi, produkter och tjänster, är en väsentlig del av den koldioxidneutrala cirkulära ekonomin.

Cleantech är en möjliggörare av cirkulär ekonomi.

Ytterligare upplysningar:

Mika Honkanen - mika.honkanen(at)gov.fi
Sari Tasa - sari.tasa(at)gov.fi