Beredningen av det nationella programarbetet för EU:s regional- och strukturpolitik

Arbets- och näringsministeriet inledde under hösten 2018 beredningen av EU:s programperiod 2021–2027. Vid beredningen av det nationella programarbetet för EU:s regional- och strukturpolitik fastställs utifrån EU:s förordningar strategiska mål som svarar mot Finlands behov samt den verksamhet som ska stödas och de administrativa förfarandena.

De centrala innehållen i stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden ska enligt kommissionens förslag till förordningar under perioden 2021–2027 koncentreras kring fem teman:

  • Ett smartare Europa (små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, den digitala förändringen, företagande, innovationer, industrins förändringsutmaningar i anslutning till globaliseringen, den cirkulära ekonomin och klimatförändringen)
  • Ett grönare, koldioxidsnålt Europa (rena energilösningar, energieffektivitet, övergång till koldioxidsnål ekonomi, förnybar energi, innovativ koldioxidsnål teknik, stöd för gröna och blå investeringar, hållbar förvaltning av naturtillgångar, cirkulär ekonomi, anpassning till klimatförändringen)
  • Ett mer sammanlänkat Europa (mobilitet, energi och regionala IKT-förbindelser, hållbar trafik, smarta energinät, snabba digitala förbindelser)
  • Ett mer socialt Europa (stöd från ESF+ för åtgärder inom pelaren för sociala rättigheter, i synnerhet främjande av sysselsättning, utbildning och livslångt lärande, social delaktighet samt hälsa och sociala innovationer)
  • Ett Europa närmare medborgarna (lokal utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden)

Som stöd för arbetet har arbets- och näringsministeriet tillsatt en partnerskapsarbetsgrupp, som leds av avdelningschefen Marja-Riitta Pihlman. Beredningen sker med iakttagande av partnerskapsprincipen både inom centralförvaltningen och i regionerna.

EU:s förslag till förordningar behandlas av medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen. Mer information om förslagen finns på webbsidan om beredningen av EU:s sammanhållningspolitik.

Mer information om strukturfondsverksamheten under den pågående programperioden 2014–2020: www.strukturfonder.fi

Samrådsmaterialet

Ytterliga information
tapani.kojonsaari(at)gov.fi