Den nya arbetstidslagen i ett nötskal

Den nya arbetstidslagen (872/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020.

Den nya arbetstidslagen är ett svar på förändringarna på arbetsmarknaden och i arbetslivet, såsom att arbete som är oberoende av tid och plats har blivit vanligare. Arbetstidslagen ger arbetsplatserna verktyg för arbetsplatsspecifika arbetstidslösningar, såsom att i större utsträckning avtala om flexibel arbetstid, utökad flexibel arbetstid och ibruktagande av en arbetstidsbank. Reformen av arbetstidslagen är också ett svar på de krav som följer av arbetstidsdirektivet och den tolkningspraxis som anknyter till direktivets bestämmelser.

Nedan följer en sammanställning av huvudpunkterna i den nya arbetstidslagen och en redogörelse för de viktigaste ändringarna jämfört med den tidigare lagen. Uppgifterna har sammanställts av regeringsråd Tarja Kröger vid arbets- och näringsministeriet.