Direkt tilläggspension

Med direkt tilläggspension avses ett arrangemang där arbetsgivaren själv svarar för betalningen och förvaltningen av en utlovad tilläggspension. Sådana tilläggspensionsarrangemang har ibland även kallats arbetsgivarens pensionslöften eller pensionsarrangemang som genomförs i form av bokföringsmässiga avsättningar.

Arbetsgivaren ska se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Denna skyldighet kallas garantiskyldighet.

Arbetsgivaren kan fullgöra garantiskyldigheten

  • genom att teckna en försäkring för pensionsåtagandet, t.ex. en kredit- eller borgensförsäkring
  • genom att ställa en betryggande säkerhet för pensionsåtagandet; säkerheten kan också vara en bankgaranti
  • på ett sätt som kan jämställas med ovannämnda medel och som i praktiken tryggar arbetstagarens tilläggspensionsrätt, om arbetsgivaren försätts i konkurs eller undergår företagssanering.

Garantiskyldigheten betraktas också som fullgjord, om arbetsgivaren har arrangerat minst hälften av den utlovade tilläggspensionsförmånen som en gruppensionsförsäkring eller en individuell pensionsförsäkring eller genom en pensionsstiftelse eller en pensionskassa, och resten genom ett direkt tilläggspensionsarrangemang.

Arbetsgivaren ska varje räkenskapsperiod lämna arbetstagaren eller en annan förmånstagare en skriftlig utredning om pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten har fullgjorts. Utredningen ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Ytterligare information:

Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi