Enkät om utländskt statligt stöd som snedvrider konkurrensen (kan besvaras fram till 14.6.2019)

I enkäten kartläggs osund konkurrens som finländska företag som bedriver internationell handel i länder utanför EU möter och som har samband med statligt stöd som de utländska konkurrenterna fått.

I enkäten kartläggs i omfattande grad olika direkta och/eller indirekta stöd inom den offentliga sektorn, konstellationer och åtgärder som skapar osund konkurrens, exempelvis lån som understiger marknadspriset, garantier, kapitalinvesteringar eller höjningar av aktiekapitalet eller uthyrning eller försäljning av mark eller fastigheter till underpris. Även skattelättnader eller befrielse från skyldigheten att betala skatt betraktas som statligt stöd i detta sammanhang. Med myndighet avses i detta sammanhang i vid bemärkelse alla aktörer inom den offentliga sektorn på statlig, regional (landskap eller motsvarande) eller lägre lokal nivå. Även medel som kanaliserats via statsägda företag, finansiella institut eller fonder omfattas av enkäten.

All slags information är viktig, eftersom ett brett samförstånd om ojämlika spelregler underlättar arbetet för att undanröja hinder. Enkäten kan besvaras med låg tröskel. Utöver de mer detaljerade beskrivningarna av fall kan man också berätta om misstanke om statligt stöd som snedvrider konkurrensen. Europeiska kommissionen kan utnyttja den information som fås genom enkäten bl.a. vid undersökningar om utjämningstullar, vid WTO:s tvistlösning eller vid förhandlingar om bilaterala handelsavtal.   Informationen hjälper dessutom Europeiska kommissionen att skapa tryck på länder utanför EU.

Besvarande av enkäten samt registrering

Information samlas från företag i alla EU-länder. Den information som lämnas av företagen behandlas konfidentiellt och vidarebefordras med tillstånd av företagen till Europeiska kommissionen, som samlar ihop informationen. Den elektroniska enkäten genomförs i systemet TIIMERI som förvaltas av Statens center för informations- och kommunikationsteknik och som uppfyller kraven på  grundläggande informationssäkerhet enligt skyddsnivå IV. Besvarande av enkäten förutsätter att respondentens e-post registreras i det elektroniska verktyget eDuuni-kod). Inloggning kan göras med bl.a. Office 365, Facebook, Linkedln, Google, Microsoft eller Twitter-koder.

Enkäten besvaras separat för varje land, m.a.o. fyller man i en enkätblankett per målland utanför EU (t.ex. Kina, Ryssland, Kanada). Den slutliga enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska. Enkäten kan besvaras fram till 14.6.2019.

Enkät:

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-yrityskysely/_layouts/15/start.aspx#/Lists/kysely_sv/overview.aspx

Enkätens frågor och svarsanvisningarna finns samlade i separata fil. Man kan läsa frågorna på förhand eller skicka filen vidare inom organisationen.

Ytterligare upplysningar om enkäten ges av:

Mary-Anne Nojonen, handelsråd, UM, tfn 029 535 1494, [email protected]
Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig, ANM, p. 029 504 7102, [email protected]