EU-ordförandeskapet vid arbets- och näringsministeriet

TEM och EU-ordförandeskapet logo

Finland ras ordförandeland i Europeiska unionens råd från och med den 1 juli 2019. Under det halvårslånga ordförandeskapet ledde Finland rådets möten på minister- och tjänstemannanivå.

Ordförandelandet för EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ framåt i rådet och ser till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden.

Finland var ordförande både för rådets formella möten som hålls i Bryssel och Luxemburg och för de informella möten som hålls i Finland. Syftet med de informella mötena är att diskutera aktuella EU-ärenden.

Finland ordnade sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors under sitt ordförandeskap. Arbets- och näringsministeriet organiserade ett informellt ministermöte om konkurrenskraft. Dessutom hölls olika evenemang och möten på tjänstemannanivå i Helsingfors.

Pressmeddelande 4.7.2019: EU-ministrarna diskuterade forskning och innovation som pådrivare av hållbar tillväxt 
Pressmeddelande 5.7.2019: EU-ministrarna diskuterade den inre marknaden och klimatneutral ekonomi

EU-ordförandeskapets förberedning

Statsrådets kansli ansvarade för helhetsplaneringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet.

Gruppen för EU-ärenden och internationella frågor samordnade ordförandeskapets förberedelser vid arbets- och näringsministeriet. Kontaktuppgifter.

Programmet för Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap var: 

  • att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen,
  • att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering,
  • att stärka EU:s ställning som global klimatledare
  • och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Programmet
Evenemang

För arbets - och näringsministeriet innebar EU-ordförandeskapet framför allt ledningsansvar i dessa EU-råd och i de arbetsgrupper som beredde råden:

  • I konkurrenskraftsrådet ledde arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni ordet. Det viktigaste temat för Finlands EU-ordförandeskap inom konkurrens- och tillväxtsektorn var agendan för hållbar tillväxt. Målet med en omfattande, ambitiös och framåtblickande tillväxtagenda är att öka den ekonomiska produktiviteten och konkurrenskraften på den globala marknaden och att säkerställa att den ekonomiska tillväxten är både miljömässigt och socialt hållbar. Till strategins viktigaste politikområden hör i synnerhet en fungerande inre marknad, övergång till en klimatneutral ekonomi, modern industripolitik, forskning och innovationer, digital ekonomi, kompetens och en handelspolitik som stärker den yttre dimensionen av EU:s konkurrenskraft. Läs mer om agendan för hållbar tillväxt
  • Ordförande för rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor var arbetsminister Timo Harakka och social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Finlands huvudteman inom arbets-, social- och hälsovårdspolitiken är välfärdsekonomi, jämställdhet mellan könen, en icke-diskriminerande arbetsmarknad samt satsningar på ett kontinuerligt livslångt lärande i ett arbetsliv som är under omvandling.
  • Energirådets ordförande var näringsminister Katri Kulmuni (TTE, Energy). Inom energipolitiken ligger prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap på genomförandet av lagstiftning och stärkandet av EU:s ställning som global klimatledare. Under Finlands ordförandeskap färdigställer medlemsländerna och kommissionen sina nationella energi- och klimatplaner (NECP) för att säkerställa genomförandet av målen för 2030. Frågan behandlas vid rådets möten både i september och december. . Andra frågor som behandlades i energirådet är ny innovativ energiteknik som främjar koldioxidneutraliteten och däckmärkningsförordningen, som ska förbättra energieffektiviteten och miljövänligheten.

Bakgrundsinformation på webbplatsen EU2019FI

Agenda för hållbar tillväxt 
En fungerande inre marknad förbättrar den europeiska industrins konkurrenskraft
Digital ekonomi
Omvälvningar i arbetslivet och kompetens
EU:s forsknings- och innovationspolitik
Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet ger verktyg för att genomföra klimatmålen
Förordningen om styrningen av energiunionen samt de nationella energi- och klimatplanerna

EU2019.fi-bilden