Den finländska flyktingpolitiken

Landsflykt är inget nytt fenomen i Finland, men vanligen har orsakerna bakom flyttning till Finland varit arbete, studier eller familj, inte humanitära skäl. Finland blev aktiv inom flyktingpolitiken på 1980-talet, då landet förband sig till UNHCR:s vidarebosättningsprogram. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för beredningen av lagstiftningen gällande invandring och medborgarskap, medan arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av ärenden beträffande integration.

Riksdagen besluter om storleken på den årliga flyktingkvoten i samband med budgeten. För kvoten fastställs även prioriteringar, till exempel för sårbara grupper. Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt utrikesministeriet utarbetar ett förslag för statsrådet om vilka nationaliteter som väljs inom kvoten och från vilka områden man ska ta emot kvotflyktingar. Inrikesministern fattar beslut i ärendet efter att ha diskuterat det med ministergruppen. Dessutom anländer självständiga asylsökande i Finland.

I den finländska flyktingpolitiken har samarbetet mellan staten och kommunerna en nyckelroll både i fråga om ordnandet av mottagandet och i styrningen till kommunerna samt i att hjälpa flyktingarna att bli kommuninvånare. Det civila samhällets aktörer har också en mycket viktig roll i att ta emot och integrera flyktingar.

 

Läs mer om mottagande av flyktingar (integration.fi).