Följderna av brexit för arbets- och näringslivet

Det aktuella läget

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Utträdesavtalet och övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Genom utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att upprätthålla sin relation utifrån EU:s nuvarande bestämmelser, som om Storbritannien ännu vore medlem i EU. Detta innebär att Storbritannien bland annat iakttar EU:s reglering av den inre marknaden under övergångsperioden. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien under övergångsperioden inte längre deltar i EU:s beslutsfattande och inte heller i EU-organens verksamhet.

Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i enlighet med EU-rätten under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den 1 januari 2021 upphör den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien och rätten till inresa och andra rättigheter begränsas.

Några av de viktigaste bestämmelserna i utträdesavtalet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde är bestämmelserna i avtalets del III som gäller varor som släppts ut på marknaden. För företagen innebär dessa bestämmelser i praktiken följande: varor, som lagligen har släpps ut på marknaden i EU eller Storbritannien när övergångsperioden är över, kan fortfarande röra sig fritt. Varorna kan levereras till slutanvändarna, och de kan tas i bruk som om Storbritan-nien fortfarande vore EU-medlem. I utträdesavtalet finns dessutom bestämmelser om marknadskontroll samt om utbyte av information som gäller de utvärderings-, godkännande- och tillståndsförfaranden som tillämpas för att fastställa produkternas överensstämmelse med kraven när övergångsperioden är över.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. EU och Storbritannien ska ingå avtal om sitt framtida samarbete som gäller framtida handelsrelationer och likvärdiga konkurrensförhållanden. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att parterna går in i ett avtalslöst läge eller till exempel stöder sig på WTO:s regler den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperioden och den framtida relationen finns på statsrådets kanslis webbplats

Kontaktperson vid ANM
Johanna Rihto-Kekkonen, tfn 0295 047 121