Följderna av ett avtalslöst brexit för arbets- och näringslivet

Europeiska rådet har beviljat Storbritannien uppskov med brexit till den 31 januari 2020.

Hösten 2019, på begäran av Storbritannien, omförhandlades delvis det utträdesavtal och den politiska förklaring som EU-länderna antog i november 2018. Europeiska rådet stadfäste det samförstånd som nåtts om dessa vid sitt möte den 17 oktober 2019. Det brittiska parlamentet och Europaparlamentet måste ännu godkänna avtalet.

Förenade kungarikets eventuella avtalslösa utträde ur Europeiska unionen påverkar bland annat arbetstillstånden för brittiska medborgare i Finland, företagens näringstillstånd, varuhandeln och de industriella rättigheterna samt patentfrågorna.

Avtalslösa brexit eller så kallad "No Deal Brexit" menar att Storbritannien ska lämna EUs inre marknad utan ett återtagandeavtal och övergångsperioderna där.

På denna webbplats hittar du information om brexits konsekvenser inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och länkar till ytterligare information.

Konsekvenser för medborgarna

I samband med ett eventuellt avtalslöst brexit omvandlas medborgare i Förenade kungariket från EU-medborgare till s.k. tredjelandsmedborgare. De omfattas inte längre av EU-bestämmelserna om fri rörlighet utan deras rätt att vistas och rätt att arbeta i Finland regleras av EU:s så kallade invandringsdirektiv samt av den nationella lagstiftningen.

I Finland berörs cirka 5 000 brittiska medborgare som är bosatta i Finland av avtalslös brexit. De brittiska medborgare som bor i Finland får fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och har rätt till förmåner som gäller social trygghet till utgången av 2020, förutsatt att de har registrerat sin EU-uppehållsrätt innan avtalslös brexit träder i kraft.

Mer information om brexits konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för företagen

Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen har konsekvenser också för företagens näringstillstånd, varuhandeln mellan Finland och Storbritannien samt frågor som rör immateriella rättigheter och patent.

Mer information om brexits konsekvenser för företagen

Konsekvenser för EU:s forsknings- och innovationssamarbete

Vid ett avtalslöst utträde ändras status för Storbritanniens deltagare i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 till det som gäller för tredjeländer, dvs. de kan delta i projekt som finansierats genom programmet, men kan inte längre få finansiering från det.

Europeiska kommissionen som ansvarar för genomförandet av programmet Horisont 2020 drar upp riktlinjerna i det fall hur man ska gå till väga i fråga om pågående projekt.

Mer information:
Brittiska regeringens webbplats 
Webbplatsen UK Research Office (UKRO) 
Nationella förbindelsekontoret i Finland för programmet Horisont 2020

Länkar till ytterligare information om brexit:

Information om brexit pä statsrådets webbplats
Finlands EU-politik
Utrikesministeriets webbplats
Europainformationens webbplats 
Europeiska kommissionens webbplats

Kontaktperson vid ANM

Johanna Rihto-Kekkonen, tfn 0295 047 121