Företagets allmänna planer, principer och mål

Följande frågor ska behandlas i samarbetsförfarande:

1. Principerna för anlitande av hyrd arbetskraft

 • När arbetsgivaren överväger ett avtal ska arbetsgivaren meddela de företrädare för personalgrupperna som företräder arbetstagare vilkas arbete påverkas av det arbete som de hyrda arbetstagarna utför.
 • Arbetsgivaren ska uppge de hyrda arbetstagarnas antal, arbetsuppgifter, arbetsplatser, avtalstiden samt den eller de tidsperioder under vilka nämnda arbetskraft anlitas.
 • Fortsatt förhandlingsförfarande i företag med minst 30 arbetstagare.
 • Under samarbetsförhandlingarna får arbetsgivaren inte sluta det avtal om anlitande av hyrda arbetstagare som är föremål för behandling.  

Efter att ha fått arbetsgivarens meddelande har företrädaren för personalgruppen rätt att senast den andra arbetsdagen efter meddelandet yrka att det avtal som arbetsgivaren överväger ska behandlas vid samarbetsförhandlingar, som ska föras inom en vecka efter det att yrkandet framställts.

Företrädaren för personalgruppen kan inte yrka på samarbetsförhandlingar, när avsikten är att anlita de hyrda arbetstagarna för arbete som företagets arbetstagare inte utför eller när det är fråga om sådant kortvarigt och brådskande arbete eller installations-, reparations- eller servicearbete som det inte är möjligt att anlita företagets arbetstagare för.

2. Bildandet av en personalfond och det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar samt slopande av nämnda system och upplösning av personalfonden.

I företag med minst 30 arbetstagare ska följande frågor behandlas i samarbetsförfarande:

3. Principer och metoder vid anställningar

 • Introduktionsinformation för nyanställda
 • Principerna för vilka uppgifter som samlas in om en arbetstagare i samband med att han eller hon anställs och under anställningsförhållandet
 • Principerna och praxis för företagets interna informationsverksamhet.

4. Planer, principer och praxis som grundar sig på annan lagstiftning

 • Jämställdhetsplanen, när en sådan ska inkluderas i personalplanen
 • Före godkännande av ett antidrogprogram de arbetsuppgifter där en arbetssökande eller arbetstagare är skyldig att lämna eller på basis av samtycke kan lämna ett intyg över narkotikatest till arbetsgivaren
 • Syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska metoder av arbetstagarna
 • Principerna för användningen av elektronisk post och datanät och behandlingen av uppgifter som gäller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommunikation.

Ytterligare upplysningar: samarbetsombudsmannen