Samarbetslagen är inte endast en uppsägningslag

I offentligheten får uppsägningar ofta en framskjuten roll, och därför tänker man kanske ofta på samarbetsförhandlingar endast som uppsägningsförhandlingar. Samarbetsförhandlingar är dock även mycket annat.

Bl.a. följande ärenden ska behandlas vid samarbetsförhandlingar:

 • Kameraövervakning eller passerkontroll tas i bruk i företaget.
 • Positioneringsutrustning tas i bruk i företagets fordon.
 • Företaget överväger att anlita hyrd arbetskraft samt principerna för användningen av hyrd arbetskraft.
 • Företaget eller en del av det ska läggas ned.
 • Ett av företagets verksamhetsställen flyttas till en annan ort.
 • Företagets verksamhet utvidgas eller inskränks.
 • Företagets verksamhet omorganiseras.
 • Till företaget införskaffas en ny maskin eller anläggning som har konsekvenser för personalen.
 • Nya arbetsmetoder införs.
 • Företaget övergår från fast arbetstid till flextid eller vice versa.
 • Företaget övergår från kontorsrum till kontorslandskap eller vice versa.
 • Arbetsgivaren planerar åtgärder som kan leda till att arbetstagare permitteras, överförs till anställning på deltid eller sägs upp.
 • Man tänker ändra på arbetstagares arbetsuppgifter eller flytta arbetstagare till andra uppgifter.
 • Man tänker ändra den ordinarie arbetstiden.

Vid samarbetsförhandlingar ska även behandlas bl.a.

 • de principer och den praxis som ska iakttas när någon anställs
 • personalplanen och utbildningsmålen
 • principerna och praxis för företagets interna informationsverksamhet
 • jämställdhetsplanen
 • principerna för användningen av e-post och datanät
 • bildandet av en personalfond och det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar, beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen och ändringar i den samt slopande av nämnda system och upplösning av personalfonden.

När behöver man inte förhandla?

Samarbetsförhandlingar behöver inte föras om bl.a. följande ärenden:

 • förändringar i företagsverksamheten som inte har några konsekvenser för personalen
 • anlitande av hyrd arbetskraft för uppgifter som företagets egna arbetstagare i regel inte utför (t.ex. städning)
 • kortvariga förändringar (t.ex. inhopp för en arbetstagare som blivit sjuk)
 • förflyttning av en arbetsplats från en våning till en annan
 • uppgiftsförändringar som man avtalar om med arbetstagaren.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen