Förhandlingsskyldighetens innehåll och tidpunkt

Samarbetsförhandlingarna ska föras innan arbetsgivaren fattar beslut i det ärende som förhandlingarna gäller.

Vid förhandlingarna ska behandlas den planerade ändringens

  • grunder
  • verkningar och
  • alternativ.

Själva beslutet om affärsverksamheten behöver man inte förhandla om, endast dess konsekvenser för arbetstagarna. Förhandlingsskyldigheten innebär alltså inte att beslutet måste fattas tillsammans med personalgruppernas företrädare eller personalen. Det är fortfarande arbetsgivaren som har beslutanderätten, men före beslutsfattandet måste man förhandla om ärendet på det sätt som anges i samarbetslagen.

Huruvida ändringen bedöms förbättra eller försämra arbetstagarnas ställning har ingen betydelse.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen