Förutsedd strukturomvandling

Genom åtgärder för förutsedd strukturomvandling påskyndas strukturomvandlingen i regionerna, genomförs snabba, nya åtgärder av försökskaraktär och stärks regionens förmåga att anpassa sig till förändringar i näringsstrukturen (resiliens). Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder.

Med det anslag som har reserverats för inledande av regionala innovationer och försök (AIKO) stöds åtgärder för förutsedd strukturomvandling som utgår från regionerna. Åtgärder för snabbt igångsättande av viktiga utvecklingsinitiativ stöds och utvecklingsprocesser av betydande omfattning inleds med hjälp av finansieringen.

Beslut om AIKO-finansiering för förutsedd strukturomvandling fattas av landskapsförbunden på basis av landskapsprogrammets genomförandeplan. Planen för förutsedd strukturomvandling, dvs. beredskapsplanen, är en del av genomförandeplanen. AIKO-finansieringen är avsedd att vara ett snabbt sätt för landskapsförbunden att ta initiativ till nya åtgärder som syftar till förnyelse i regionen.

Utnyttjandet av finansieringen måste dock ske systematiskt och basera sig på de nationella prioriteringarna i fråga om regionutvecklingen, på landskapsprogrammet och på strategin för smart specialisering.

Under 2016 delades det ut 9,0 miljoner euro i form av AIKO-finansiering. Finansieringsandelarna per region framgår av bilagan nedan.

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm(at)tem.fi och hanna-mari.kuhmonen(at)tem.fi