Frågor och svar om Talent Boost

 • Vad är Talent Boost?

  Statsminister Juha Sipiläs regering beslutade vid halvtidsöversynen 2017 att starta ett tvärsektoriellt och för hela statsrådet gemensamt åtgärdsprogram vid namn Talent Boost – Tillväxt genom internationella talanger. Målet med programmet är att göra Finland bättre känt och mer lockande för internationella talanger och att kanalisera expertisen hos dem som redan finns i Finland till stöd för företagens tillväxt och internationalisering samt innovationsverksamheten.

 • Vilka är de internationella talangerna?

  Med internationella talanger avses invandrare eller finländska återflyttare som har kompetens på hög nivå, internationell erfarenhet och expertis samt nätverk som kan tillföra näringslivet ett mervärde. De kan vara till exempel utländska studerande eller forskare, experter som flyttat till Finland för att arbeta, personer som flyttat hit med sin partner eller återflyttare. Anledningen till att personen kommit till Finland har ingen betydelse. Även personer som flyttat till Finland av humanitära orsaker kan vara internationella talanger.

 • Varför behöver Finland fler internationella talanger?

  Tillgången till kompetens har i olika utredningar identifierats som en av de finländska företagens största utmaningar när det gäller tillväxt och internationalisering. Företagen behöver mer kompetens än vad som står till buds i Finland.

  Vi har redan hela branscher där tillväxten är hotad på grund av bristen på kompetens: till exempel mjukvarubranschen behöver redan nu tusentals nya förmågor. Kunniga medarbetare efterlyses också på sydvästkusten där antalet arbetstillfällen ökat avsevärt i och med den positiva strukturomvandlingen.

  För att kunna nå toppen inom sina respektive områden måste de finländska företagen, högskolorna och innovationsaktörerna kunna locka de bästa eller mest potentiella medarbetarna från olika länder. Detta är en förutsättning för att våra företag ska kunna växa och internationaliseras, och samtidigt också en förutsättning för att företagen ska kunna sysselsätta finländare.

  Finland behöver fler internationella talanger också för att klara sig i den globala konkurrensen om investeringar. En mångkunnig och lätt tillgänglig arbetskraft är en av de främsta orsakerna för företag att investera i ett visst land eller en viss region.

 • Hur kan de finländska företagen och organisationerna dra nytta av internationella talanger?

  De internationella talangerna tillför kunskap om målländerna, språkkunskap, internationella kontakter och nätverk. De har också ofta insikt i globala trender.

  Företagen kan dra nytta av internationella talanger i till exempel produktutvecklingen, inträdet på nya marknader och etableringen av kundkontakter i målländerna. Internationella talanger kan hjälpa företagen och innovationsaktörerna att hitta idéer och nya internationella partner samt stärka det tänkesätt som krävs i en global affärsverksamhet.

 • Varför behöver Finland programmet Talent Boost?

  Kompetens har en allt större betydelse för ländernas konkurrensförmåga och konkurrensen om den är hård globalt sett. Finland har hittills saknat ett nationellt program eller en nationell strategi för att locka och hålla kvar internationella talanger.

  Syftet med programmet Talent Boost är att locka internationella talanger till Finland. Visserligen finns det redan internationella talanger i Finland, men deras expertis och nätverk nyttjas inte till fullo för företagens tillväxt och internationalisering eller innovationsverksamheten. Avsikten är att också få till stånd en ändring i detta.

  Programmet Talent Boost syftar även till att väcka debatt om hur öppen den finländska arbetsmarknaden egentligen är. Attitydklimatet och principen om icke-diskriminering och mångfald i arbetslivet påverkar de internationella talangernas sysselsättning, deras vilja att stanna i Finland och hur attraktivt de tycker att Finland är.

 • Vilka är målen för åtgärdsprogrammet Talent Boost?

  Vid regeringens halvtidsöversyn 2017 fastställdes följande mål för programmet Talent Boost:

  • Finland lockar internationella talanger och drar nytta av deras nätverk för att främja investeringar.
  • Företag drar nytta av internationella talangers nätverk och expertis i tillväxten och internationaliseringen.
  • Näringslivets ekosystem och innovationsplattformar samt arbetsmarknaden är öppna för internationella talanger och uppmuntrar till företagande.
 • Hur kan målen nås?

  Åtgärderna innefattar bland annat riktad marknadsföring av Finlandsbilden till talangerna och utveckling av företags- och myndighetstjänsterna så att de stöder den internationella rekryteringen. Företagstjänsterna, såsom Business Finland, lyfter fram möjligheter för internationaliserande företag att tillvarata internationell expertis. Dessutom utvecklas modeller för mentorskap och gemensam utveckling för företagen och de internationella talangerna.

  År 2018 startas också ett antal projekt inom ramen för Tillväxt genom internationella talanger i syfte att förankra programmet Talent Boost i olika regioner i Finland.

  De största städerna utvecklar sitt utbud av tjänster på engelska, såsom internationella skolor och småbarnspedagogik.

 • Riktas åtgärderna in på vissa branscher?

  Åtgärderna riktas i synnerhet in på Finlands växande spetsbranscher som kan dra den största nyttan av de internationella talangernas expertis och nätverk och på de branscher som har den största bristen på särskild sakkunskap. Man vill dock inte gå in för en alltför snäv fokus eftersom innovation och nytt arbete allt mer skapas på gränsytorna mellan olika branscher.

 • Hur uppmärksammar programmet Talent Boost de internationella talanger som redan finns i Finland?

  Internationella talanger som redan bor i Finland är fortfarande en potential som utnyttjas alltför sällan i de finländska företagen. Programmet tar fram åtgärder för att effektivare föra samman företagen och de internationella talangerna. En central åtgärd är till exempel att koppla expertisen hos de internationella talangerna till Business Finlands nationella företag och deras tillväxt- och internationaliseringstjänster samt till de blivande landskapens tillväxttjänster. Dessutom utvecklar programmet samordnade tjänster för tillväxtcentrumen.

 • Vilka aktörer är med i åtgärdsprogrammet Talent Boost och vem leder det?

  I programmet medverkar de för temat viktigaste ministerierna (ANM, UKM, IM, UM, SRK, FM) och de största tillväxtcentrumen Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors och Åbo. Dessutom förs en kontinuerlig dialog med intressentgrupperna.

  Arbets- och näringsministeriet ansvarar för samordnandet av programmet som är gemensamt för hela statsrådet. Ordförande för Talent Boost-styrgruppen är Jari Gustafsson, kanslichef vid arbets- och näringsministeriet.

 • Hur klarar sig Finland internationellt när det gäller att locka talanger?

  Konkurrensen om globala talanger blir allt hårdare världen över. Många länder har utarbetat program som syftar till att locka talanger (attraction) och att hålla dem kvar (retention). Finland har tillsvidare inga motsvarande program eller strategier på nationell nivå.

  För närvarande tappar vi internationella talanger till andra länder, eftersom den finländska arbetsmarknaden, våra yrkesnätverk och businessekosystem fortfarande är alltför slutna. Vi erbjuder redan nu tjänster för utnyttjande av internationell kompetens, men ur företagens synvinkel är dessa alltför splittrade och spridda.

 • Har man tagit modell av andra länder för programmet Talent Boost?

  Under beredningen har i synnerhet Sveriges och Danmarks modeller varit aktuella. Som bäst pågår ett forskningsprojekt i statsrådets regi som genomförs av VTT med målet att identifiera god praxis från Kanada, Danmark, Holland och Österrike.

  I Danmark är lockandet av talanger starkt kopplat till lockandet av investeringar. Nya Zeeland har i sin tur på ett lyckat sätt utnyttjat den synergi som uppstår i arbetet för att attrahera turister och talanger.