Frågor och svar om underlättande av uppsägning i små företag

Den 8 november 2018 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på grunder som har samband med arbetstagarens person. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägningsgrunder som beror på arbetstagaren ska enligt förslaget ändras så att det tas hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren när det bedöms om grund för uppsägning föreligger. I praktiken innebär detta att det vid bedömningen ska tas hänsyn till att små arbetsgivare har mer begränsade möjligheter att bära konsekvenserna av att en arbetstagare bryter mot eller åsidosätter förpliktelser som hör till anställningsförhållandet.