Det viktigaste målet för totalreformen av integrationslagen är att påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrade

6.10.2022 14.17
ANM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen syftar till att stärka de invandrades delaktighet i samhället och effektivisera främjandet av integration. Målet är också att öka jämlikheten och välbefinnandet och att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper. Dessutom är syftet med reformen att göra det smidigare att komma in i arbetslivet och att förbättra tillgången till tjänster för invandrarkvinnor och andra invandrare som står utanför arbetskraften.

Regeringens proposition med förslag till reform av arbets- och näringstjänsterna för tjänsterna närmare kunderna

6.10.2022 14.02
ANM
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.
Regeringen föreslår att arbets- och näringsbyråernas tjänster överförs till kommunerna från och med den 1 januari 2025. Målet för den historiska reformen är att skapa en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Ministrarna Tuula Haatainen och Hanna Sarkkinen träffar EU:s kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sysselsättning och sociala frågor i Helsingfors den 6–7 oktober

5.10.2022 15.29
ANM SHM
Kasvokuvissa komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Temat för mötet mellan minister Sarkkinen och kommissionär Schmit är bland annat minskning av fattigdomen, främjande av den psykiska hälsan och minimiutkomst. Minister Haatainen och kommissionär Schmit diskuterar aktuella teman som gäller arbetslivet, såsom plattformsekonomi och dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Sex projekt inom ren energi får investeringsstöd på närmare 100 miljoner euro

4.10.2022 13.59
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Arbets- och näringsministeriet har den 4 oktober 2022 fattat de första besluten om stöd till energiinvesteringar i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Avsikten är att främja lösningar inom ren energi. Stöd beviljades för sex olika projekt till ett belopp av sammanlagt 99,8 miljoner euro.

Nytt avtal om feriearbete gör det möjligt för finländska ungdomar att tillfälligt arbeta i Japan

6.10.2022 14.47
ANM
Koderna på jobbet.
Avtal om feriearbete gör det lättare för ungdomar i åldern 18–30 år att bekanta sig med det andra avtalsslutande landet genom att göra det möjligt för dem att finansiera sin vistelse med inkomster från tillfälligt arbete. Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Japan om ett system med feriearbete har lämnats till riksdagen.

Bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner

22.9.2022 14.00
ANM
Regeringen ger den 2 september 2022 en proposition om bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner. I propositionen föreslås det att lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn ändras. Vid behandlingen av lagen, som trädde i kraft i september i år, uppmanade riksdagen i sitt uttalande att snabbt bereda motsvarande stöd även för brännolja.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister