Det kom in 24 ansökningar om stöd för RRF-energiinvesteringar i Finland – stödbeslut fattas under hösten

7.6.2023 9.13
ANM
Logo Suomen kestävän kasvun ohjelma
Under den andra ansökningsomgången för stödet för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens kom det in 24 nya ansökningar till tidsfristen den 26 maj 2023. Det investeringsstöd som kan sökas har riktats till energiinfrastrukturprojekt samt för elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Seminariet diskuterade olika sätt för att påskynda mervärdet inom innovativ bioekonomi

6.6.2023 10.14
ANM JSM
Huvudteman för seminariet, som ordnades i Helsingfors den 6 juni 2023, var påskyndandet av mervärdet inom bioekonomin i allmänhet och ur olika branschers perspektiv. Seminariets huvudgäst var vice generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling Magda Kopczynska. Evenemanget följdes på plats och på nätet av över 130 inbjudna gäster. Seminariet ordnades av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Nationella centret för läkemedelsutveckling under arbets- och näringsministeriets ägarstyrning

1.6.2023 14.21
ANM SHM
Lääketiede
Regeringen beslutade den 1 juni 2023 att ändra statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet och foga Nationella centret för läkemedelsutveckling Ab till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde i stället för det tidigare social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetsgrupp bereder genomförandet av energieffektivitetsdirektivet

1.6.2023 12.01
ANM
Huoltomies tarkistamassa sähkömittaria
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av det reviderade energieffektivitetsdirektivet. Arbetsgruppen planerar åtgärderna och bereder den lagstiftning som behövs. Arbetsgruppens mandattid fortsätter till den 31 december 2024.

Minister Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto: Ekonomin och den sociala dimensionen går hand i hand

25.5.2023 12.11
ANM SHM
Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto den 26–27 maj 2023. Vid mötet diskuteras EU:s sociala dimension, den gröna och digitala omställningens konsekvenser för arbetsmarknaden, investeringar i kompetens och utbildning samt barnfattigdom.

Regeringen lämnade skrivelser till riksdagen om EU:s initiativ för att höja självförsörjningsgraden i Europa

17.5.2023 13.33
ANM
EU-lippu
Den 17 maj 2023 lämnade regeringen till riksdagen två skrivelser från statsrådet om koldioxidneutral teknik, så kallad ”nettonollteknik”, samt främjande av tillgången till kritiska råvaror.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

På vår webbplats finns information om Marins regerings sysselsättningsåtgärder och deras konsekvenser.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister