Webbplatsen SpaceFinland samlar de mest intressanta rymdnyheterna i Finland

7.12.2021 14.27
ANM
Avaruudesta otettu kuva, jossa näkyy maapallo
Rymden är en växande bransch där Finland vill delta aktivt. I fortsättningen kommer de mest intressanta rymdnyheterna om forsknings- och företagsverksamhet samt om Finlands rymdförvaltning och internationella samarbete att finnas samlade på en ny webbplats.

Ett lagförslag om skyddsupplag för bränntorv sändes på remiss

7.12.2021 12.13
ANM
turvekenttä
Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om ett lagförslag som gäller skyddsupplag för bränntorv. Samtidigt är också ett utkast till statsrådets förordning om skyddsupplag för bränntorv på remiss. Efterfrågan på torv och produktionens lönsamhet har minskat avsevärt sedan hösten 2020. En stor del av torven som producerades sommaren 2020 står fortfarande kvar i lager. Produktionen och efterfrågan beräknas vara obetydlig även under de kommande somrarna.

Minimilöner, lönetransparens och covid-19-pandemin på ministrarnas agenda i Bryssel

3.12.2021 13.20
ANM SHM
EU-lippu liehuu
EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor samlas till ett möte i rådet för att diskutera bekämpning av fattigdom bland förvärvsarbetande genom direktivet om minimilöner, lönetransparens och jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024
Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för finansieringen av de tjänster som överförs till kommunerna och för statens uppgifter

2.12.2021 15.01
ANM
#ANtjänsterna2024
Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde den 2 december 2021 riktlinjer för finansieringsmodellen för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, som ska sporra kommunerna att utveckla och erbjuda effektiva sysselsättningstjänster. Ministerarbetsgruppen preciserade också de tidigare riktlinjerna för uppgifter på riksnivå och uppgifter som ska överföras till kommunerna.

Digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet ställer nya krav också på integrationsåtgärderna – de nordiska länderna delar med sig av god praxis vid ministermöte 

7.12.2021 10.07
ANM
Barn i olika färg framför datorer.
Digitaliseringen, de nya arbetsformerna, de ökade kompetenskraven och förändringarna i befolkningsstrukturen kräver ännu bättre integrationspolitik. De nordiska ministrarna med ansvar för integration diskuterar integration vid ett virtuellt möte som Finland ordnar som ordförande för Nordiska ministerrådet.

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

2.12.2021 13.23
ANM
Kuvassa vetytankit
Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister