Innehåll med tagg eu .

Konkurrenskraftsrådets mål är att enas om en allmän riktlinje för EU:s medlemsländer om företagens samhällsansvar och om rättsakten om halvledare

1.12.2022 8.04
ANM
EU-lippuja
De ministrar som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor i EU samlas för årets sista möte i konkurrenskraftsrådet i början av december.  Mötet i rådet för inre marknad och industri har som mål att enas om en allmän riktlinje för EU-länderna om tillbörlig aktsamhet för företag och om rättsakten om halvledare för Europa. Mötet i rådet för forskning och innovation har för avsikt att godkänna slutsatser om ett nytt europeiskt innovationsprogram.

Statsrådet gav i dag sin ståndpunkt om ett krisinstrument för den inre marknaden till riksdagen

27.10.2022 14.22
ANM
EU:n liput.
Syftet med krisinstrumentet för den inre marknaden är att stärka den inre marknadens beredskap och funktion i krissituationer. Förslaget omfattar bland annat bättre samarbete och informationsutbyte, gemensam upphandling och lagringsskyldighet. Statsrådet stöder stärkandet av kriståligheten och samordningen, men framför även vissa reservationer.

Fonden för en rättvis omställning stöder regionerna i att reformera näringsstrukturen och stärka sysselsättningen

20.10.2022 13.53
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Statsrådet godkände en programändring av Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 EU:s regional- och strukturpolitiska program som gäller Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF) och beslutade att sända den till Europeiska kommissionen.

EU:s rättsakt om digitala marknader träder i kraft i november – nya regler för stora onlineplattformar

14.10.2022 10.11
ANM
Syftet med de nya reglerna är att säkerställa en rättvis och öppen digital inre marknad. Rättsakten om digitala marknader, dvs. förordningen om den digitala marknaden, träder i kraft den 1 november 2022. Den börjar tillämpas ett halvt år efter ikraftträdandet den 2 maj 2023.

Reformen av lagstiftningen om utsläppshandel inleds – styrgruppen och underarbetsgrupperna för beredningen har tillsatts

24.11.2022 8.59
ANM
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp och fyra underarbetsgrupper som ska bereda reformen av lagstiftningen om utsläppshandel. Gruppernas mandatperiod är 1.12.2022–31.1.2023. Genom den nya lagstiftningen genomförs reformerna i direktiven om utsläppshandel.

Statsrådet gav riksdagen sin ståndpunkt om att produkter som tillverkats genom tvångsarbete ska vara förbjudna på EU:s marknad

10.11.2022 14.20
ANM
Europeiska kommissionen föreslog i september 2022 bestämmelser om att produkter som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas. Statsrådet understöder målsättningen med förslaget, men det bör fästas uppmärksamhet vid vissa punkter i förhandlingarna.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna