Innehåll med tagg kasvihuonekaasut .

Klimat- och energistrategin överlämnades som en redogörelse till riksdagen – Strategin är ett handlingsprogram för att uppnå koldioxidneutralitet 2035

30.6.2022 14.12
ANM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Statsrådet överlämnade den 30 juni 2022 den nationella klimat- och energistrategin som en redogörelse till riksdagen. Strategin är ett övegripande handlingsprogram på medellång sikt. Genom strategin uppfyller Finland EU:s förpliktelser för 2030 och uppnår koldioxidneutralitet 2035. Strategin inbegriper alla utsläpp av växthusgaser inom utsläppshandelssektorn, ansvarsfördelningssektorn och markanvändningssektorn samt kolsänkor inom markanvändningssektorn och de övriga sektorerna.

Finland överskred rejält EU:s mål för energieffektivitet 2020

16.6.2022 10.09
ANM
Finland överskred klart sina energibesparingsåtaganden fastställda för perioden 2014–2020 enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv. I slutet av 2020 var de totala faktiska energibesparingarna över 85 procent större än Finlands nationella åtagande. Finland uppnådde även sina övriga energibesparingsmål.

Den kompletterande HIISI-utredningen ger ett gediget kunskapsunderlag för regeringens klimatplaner och deras konsekvensbedömningar

18.2.2022 10.41
ANM
Taivas ja auringon nousu
Den kompletterande HIISI-utredningen, som publicerades av Teknologiska forskningscentralen den 18 februari 2022, utvärderar huruvida regeringens klimat- och energipolitiska beslut är tillräckliga för att Finland ska uppnå koldioxidneutralitet fram till år 2035 samt de utsläppsmål som anges i utkastet till klimatlag för 2030, 2040 och 2050.

Arbetsgrupp ger förslag om hur torvföretagares situation kan förbättras – förslagen gäller också torvens roll i försörjningsberedskapen under övergångsperioden

31.3.2021 9.17
ANM
Kuva suomättäästä
Den torvarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet lämnade sin rapport till näringsminister Mika Lintilä den 31 mars 2021. Arbetsgruppen föreslår flera åtgärder som ska förbättra situationen för torvföretagare när efterfrågan på energitorv minskar kraftigt, särskilt som en följd av att priserna på utsläppsrätter har stigit märkbart mer än prognoserna visat.

Ansökan om stöd för stora projekt för ny energiteknik är öppen till utgången av februari 2021

8.12.2020 9.43
ANM
Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt under 2021. Ansökningarna ska lämnas senast den 28 februari 2021 via Business Finlands elektroniska system.

Biogasprogrammet framskrider - planen har uppdaterats

21.9.2020 12.29
ANM
Programmet för produktion och användning av biogas framskrider. Arbetsgruppen som har berett det nationella biogasprogrammet överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä i januari. Rapporten innefattar en genomförandeplan med vidtagna och planerade åtgärder, som nu har uppdaterats.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna