Innehåll med tagg kuluttajat .

Säkerhets- och kemikalieverkets externa utvärdering klar

25.3.2022 14.04
ANM
kädet ja laboratoriolaitteita
Den externa utvärderingen av Säkerhets- och kemikalieverkets verksamhet, tjänster och digitaliseringsprojekt är nu färdig. Utvärderingsrapporten innehåller rekommendationer för vidareutveckling av verksamheten som gäller för både Säkerhets- och kemikalieverket och de ministerier som styr verkets verksamhet. 

Lagarna om införande av en datahubb för elhandeln träder i kraft den 27 oktober

21.10.2021 15.40
ANM
De författningsändringar som införandet av de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter träder i kraft den 27 oktober 2021. Dessa är lagen om ändring av elmarknadslagen och lagen om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln. Republikens president har för avsikt att stadfästa dessa lagändringar vid föredragningen på fredag.

Utkast till förordning om ursprungsgarantier för energi ut på remiss

19.7.2021 11.36
ANM
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi. Förordningen ska innehålla tydligare bestämmelser om hur lagen om ursprungsgarantier ska tillämpas. Regeringens proposition med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi (RP 87/2021 rd) behandlas just nu av riksdagen. Behandlingen fortsätter under höstsessionen. Uppskattningen är att den föreslagna lagen kan träda i kraft tidigast i oktober.

Lagförslag: ursprungsgarantier ger kunden bättre möjligheter att säkerställa att den energi som köps är förnybar

12.5.2021 13.33
ANM
Statsrådet överlämnade den 12 maj 2021 ett lagförslag om ursprungsgarantier för energi till riksdagen för behandling. Syftet med propositionen är att förbättra kundens möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som han eller hon förbrukar med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av ursprungsgarantin kan till exempel konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs till honom eller henne som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. 

Marknadskontrollen reformeras och förenhetligas

31.3.2022 14.25
ANM
De omfattande lagändringarna i fråga om marknadskontrollen kommer att träda i kraft i april. Genom lagändringarna moderniseras marknadskontrollen så att den motsvarar förändringarna i företagens verksamhetsmiljö, såsom mer komplicerade leveranskedjor och näthandel. Genom reformen uppdateras marknadskontrollen så att den motsvarar EU:s marknadskontrollförordning. 

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

2.12.2021 13.23
ANM
Kuvassa vetytankit
Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna