Innehåll med tagg kunnat .

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för ändringarna i utkastet till regeringsproposition utgående från remissvaren

7.7.2022 14.21
ANM
Remissrundan för utkastet till lagförslag som gäller reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 avslutades den 27 juni 2022. Inom den utsatta tiden lämnades 373 utlåtanden in. Utifrån responsen drog ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen den 7 juli upp vissa nya riktlinjer bland annat i fråga om kommunernas organiseringsansvar, produktionen av tjänster och finansieringsmodellen. De stora linjerna i propositionen förblir oförändrade och propositionen går därefter vidare till laggranskningen.

Det föreslås ändringar i integrationslagen för att tjänsterna för personer som flytt Ukraina ska kunna tryggas

1.7.2022 11.50
ANM
Regeringen bereder ändringar i lagen om främjande av integration för att kommunerna och välfärdsområdena ska kunna få ersättning för kostnader enligt integrationslagen för ordnande av tjänster för de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun.

I maj fanns det 235 400 arbetslösa arbetssökande

21.6.2022 8.03
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av maj. Totalt 235 400, en minskning på 65 800 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 65 800 personer. I maj anmäldes 111 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

Stödområden med en högre nivå av investeringsstöd har fastställts för 2022–2027

16.6.2022 14.20
ANM
Statsrådet har fattat beslut om stödområdena I och II enligt EU:s riktlinjer för statligt regionalstöd. Avsikten är att rikta stöd till sådana områden vars ekonomiska situation är ogynnsam i förhållande till hela unionen eller som nationellt sett befinner sig i en ofördelaktig ställning. Inom stödområdena är det maximala beloppet av investeringsstöd till företag högre än i resten av landet.

Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds

2.5.2022 11.29
ANM
Invandrare som studerar.
Syftet med lagförslaget är också att främja invandrarnas delaktighet, hälsa och välfärd samt att öka jämlikheten och stärka goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Enligt det lagförslag som sänds på remiss ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens integrationsprogram och andra tjänster.

Talent Hubs, som utvecklar regionala samarbetsmodeller för invandring av experter, fick specialunderstöd 2022

19.4.2022 12.47
ANM
Olika människor på ett möte.
Det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost strävar efter att öka invandringen av experter till Finland. En del av programmet är de regionala Talent Hub-samarbetsmodellerna, vars verksamhet arbets- och näringsministeriet stöder med statsunderstöd. Understöden för 2022 delades ut till fem stora städer. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna