Innehåll med tagg muutos .

ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

13.10.2021 12.24
ANM
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Regeringens proposition
Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

30.9.2021 13.41
ANM
#rekryteringsstödförsöket
Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Begäran om utlåtanden: utkast till förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan

24.9.2021 15.50
ANM
Kuvassa rahapino ja taimi
Ett utkast till statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet fram till den 20 oktober 2021 på webbplatsen Utlåtande.fi

Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

1.9.2021 12.09
ANM
Det nya statsunderstödet uppmuntrar kommunerna att anställa fler sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. Incitamentsmodellen stärker således Navigatorernas resurser och multiprofessionalitet, som regeringen drog upp riktlinjer för vid budgetmanglingen hösten 2020. Målet är att unga på ett ställe bättre än tidigare ska få stöd för såväl välbefinnande, utbildning som sysselsättning.

En arbetsgrupp ska bereda en reform av tjänsterna för ungdomar som fått uppehållstillstånd och som rest in i landet utan vårdnadshavare

2.11.2021 10.49
ANM SHM
Invandrarungdomar och deras skolvigsel.
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med att reformera tjänsterna för ungdomar och barn som fått uppehållstillstånd och som flyttat in som minderåriga utan vårdnadshavare. Målet är att se till att dessa ungdomar får tjänster på lika villkor som andra grupper som behöver särskilt stöd. 

Statsägt bolag för att sysselsätta de allra mest utsatta partiellt arbetsföra grundas i Finland

21.10.2021 13.35
ANM
Arbetstagare på ett kafé
I Finland grundas ett nytt statsägt bolag med specialuppgifter, Jobbkanalen Ab. Dess uppgift är att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning. Bolaget stöder de anställdas färdigheter så att de efter att först ha arbetat på Jobbkanalen får ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna