Innehåll med tagg sisämarkkinat .

Statsrådet understöder förslaget om att ingripa i de subventioner som snedvrider konkurrensen i EU - men det behövs klara regler

17.6.2021 13.46
ANM
EU-flaggor
Bild: Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen föreslår åtgärder för att ingripa i de subventioner som länder utanför EU beviljar på grund av att de snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Finland understöder målet om att verksamhetsförutsättningarna för de som får stöd utanför EU och för övriga företag ska vara rättvisa. Reglerna måste vara klara och förutsägbara.

Finland ställer sig bakom EU:s gemensamma regler för onlineplattformar

4.2.2021 13.59
ANM KM
Kuvassa kädet näppäilevät kannettavaa tietokonetta ja merkkijonot symboloivat verkon välityksellä lähtevää tietoa
Europeiska kommissionen har lagt fram två förslag till en rättsakt som syftar till att göra nätmiljön säkrare och rättvisare för konsumenter och företag. Den ena av de föreslagna förordningarna gäller digitala tjänster och den andra den digitala marknaden. Finland stöder målen för förordningsförslagen och föreslår preciseringar i den fortsatta beredningen.

Vid mötet i konkurrenskraftsrådet den 28 november behandlades konsumenträttigheter och företags skatterapportering

28.11.2019 17.03
ANM
Timo Harakka ledde mötet
Bild: Europeiska unionen
EU:s ministrar med ansvar för industri och inre marknad samlades under ledning av arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni i Bryssel den 28 november 2019. Vid mötet i konkurrenskraftsrådet antog ministrarna rådets allmänna riktlinje om direktivet om grupptalan för konsumenter. Nästa steg är att inleda förhandlingar om direktivet med Europaparlamentet.

Minister Harakka och minister Kulmuni deltar i konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel

27.11.2019 11.17
ANM
Timo Harakka och Katri Kulmuni
EU:s konkurrenskraftsråd samlas i Bryssel den 28–29 november 2019. Ordförande för mötet är arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni.

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar 55 %-paketet och utvecklandet av den inre marknaden

27.9.2021 12.36
ANM
Kuvassa ministeri Haatainen ja ministeri Lintilä
Teman för diskussionerna i konkurrenskraftsrådet är EU:s 55 %-paket, dvs. klimatpaketet ur industrins synvinkel, vilken roll bättre lagstiftning spelar i utvecklandet av EU:s konkurrenskraft och av verksamheten på den inre marknaden samt reformen av förvaltningen av det europeiska forskningsområdet.

Lagändringar förnyar och förenhetligar marknadskontrollen i Finland

23.9.2021 13.47
ANM
Regeringen föreslår ändringar i vissa lagar genom vilka marknadskontrollen regleras i Finland. Genom lagändringarna uppdateras de nationella strukturerna för marknadskontroll så att de motsvarar EU:s nya marknadskontrollförordning. Ett ytterligare mål är att förenhetliga regleringen av marknadskontrollen i Finland. Lagändringarna avses träda i kraft hösten 2021.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna