Innehåll med tagg tietojärjestelmät .

Lagarna om införande av en datahubb för elhandeln träder i kraft den 27 oktober

21.10.2021 15.40
ANM
De författningsändringar som införandet av de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, dvs. en datahubb, förutsätter träder i kraft den 27 oktober 2021. Dessa är lagen om ändring av elmarknadslagen och lagen om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln. Republikens president har för avsikt att stadfästa dessa lagändringar vid föredragningen på fredag.

Gemensam datahub för detaljmarknaden för naturgas och gas från förnybara energikällor

19.12.2019 14.23
ANM
Vid ingången av 2020 i och med ändringen av naturgasmarknadslagen kommer också detaljmarknaden för naturgas och gaser från förnybara källor att öppnas för konkurrens. Samtidigt övergår man på detaljmarknaden för gas till ett centraliserat informationsutbyte. Det inrättas en enhet för centraliserat informationsutbyte inom naturgashandeln, en s.k. datahub, som ska användas av detaljförsäljare och distributionsnätsinnehavare för skötseln av marknadsprocesserna på detaljmarknaden.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna