Innehåll med tagg työvoimapalvelut .

Regeringsproposition
Individuella tjänster stöder jobbsökningen i den nordiska modellen för arbetskraftsservice

7.10.2021 13.43
ANM
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice baserar sig på individuell bedömning av servicebehovet, intensivt stöd för jobbsökning och andra tjänster och självständig jobbsökning.
I och med reformen får arbetslösa arbetssökande ett snabbare och intensivare stöd än i nuläget. Regeringen lämnade ett lagförslag om den nordiska modellen för arbetskraftsservice till riksdagen den 7 oktober 2021. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft i maj 2022.

Mer individuellt stöd för den arbetssökande – utkast till proposition om en nordisk modell för arbetskraftsservice på remiss

7.6.2021 15.03
ANM
I den nordiska modellen för arbetskraftsservice söker den arbetssökande arbete på eget initiativ och får individuellt stöd för sin jobbsökning i ett tidigare skede och intensivare. Den arbetssökande ska söka ett visst antal arbetsmöjligheter för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta. Den första glömskan eller försummelsen följs av en påminnelse.

Proposition till remissbehandling: En överföring av TE-byråernas uppgifter i fråga om utkomstskydd för arbetslösa till arbetslöshetskassorna och Fpa

13.1.2020 16.01
ANM
Syftet är att överföra merparten av arbets- och näringsbyråernas nuvarande uppgifter i samband med utkomstskyddet för arbetslösa och alterneringsledighet till utbetalarna av arbetslöshetsförmån, dvs. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna.

Regeringen enades om nya åtgärder för att främja sysselsättningen

28.4.2017 11.00
ANM
Sysselsättningen ska främjas bl.a. genom att underlätta arbetskraftens geografiska rörlighet, stödja positiv strukturomvandling och förbättra arbetslösas möjligheter att bedriva företagsverksamhet.

Regeringen föreslår komplettering av kommunförsöket för sysselsättningen

27.8.2020 13.39
ANM
Den 27 augusti 2020 lämnade regeringen en proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Enligt den kompletterande propositionen ska till försöksområdena fogas sex nya försöksområden. Dessutom fogas en eller flera kommuner till de fyra ursprungliga försöksområden som fastställdes i den ursprungliga propositionen.

Ytterligare sysselsättningsanslag fördelades till NTM-centralerna

27.8.2020 13.32
ANM
Regeringen beslutade 27.8.2020 i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 om den regionala fördelningen av de sysselsättningsanslag som beviljats för skötseln av coronakrisen. Sammanlagt 60 miljoner euro i anslag fördelades till NTM-centralerna.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna