Kärnenergilagstiftningen garanterar att användningen av kärnenergi är säker

Syftet med kärnenergilagstiftningen är att garantera att användningen av kärnenergi är förenlig med samhällets helhetsintresse, säker för människorna och miljön och att den inte bidrar till spridningen av kärnvapen.

Grunden för användningen av kärnenergi stiftas i kärnenergilagen (990/1987) och kärnenergiförordningen (161/1988). Genom detaljerad reglering, Strålsäkerhetscentralens anvisningar och övervakning säkerställs målet för säkra användningen av kärnenergi som är definierad i lagstiftning.

Det krävs ett tillstånd för användning av kärnenergi. I kärnenergilagen har det bestämts flera skyldigheter för utövare av tillståndspliktig verksamhet såsom att se till att användningen av kärnenergi är säker och att ta hand om kärnavfallet.  Strålsäkerhetscentralen och arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över att skyldigheterna fullgörs.

Användningen av och tillsynen över användningen av kärnenergi regleras genom flera internationella avtal. Den nationella kärnenergilagstiftningen uppfyller de internationella avtalsförpliktelserna som Finland är bunden av. Europeiska unionen reglerar kärnenergibranschen inom ramen för Euratom-avtalet.

Strålskyddslagen (592/1991) stiftas om användiningen av skadlig strålning och strålsäkerhet. Det tillämpas delvis också på användningen av kärnenergi. Ytterligare information om skadlig strålning finns på Säkerhetscentralens hemsidor.

Ytterligare upplysningar: outi.slant(at)tem.fi

 

Se mer...

Twitter

Se även

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister
Jari Lindström
Jari Lindström
Arbetsminister
Kimmo Tiilikainen
Kimmo Tiilikainen
Bostads-, energi- och miljöminister