Givande av semester och betalning av semesterlön

Semester tjänas in för vardagar och den tas ut under vardagar. Lördag räknas som vardag, även om arbetstagaren inte arbetar på lördagar. Sommarsemester (24 vardagar) ska ges under semesterperioden (2.5–30.9). Den återstående delen av semestern (vintersemester) ska ges senast före ingången av följande semesterperiod.

Åtminstone två veckor ska hållas som oavbruten semester. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan till övriga delar komma överens om att semester hålls utanför semesterperioderna och till en del i form av förkortad arbetstid.

Utgångspunkten är att arbetstagaren har rätt att få sin ordinarie lön även under semestern. Reglerna för beräkning av semestern varierar beroende på hurdant lönesystem och regel för intjänande av semester arbetstagaren omfattas av.

Semesterlönen ska betalas innan semestern börjar. För en högst sex dagar lång semester får semesterlönen dock betalas på den sedvanliga lönebetalningsdagen.

När anställningsförhållandet upphör betalas till arbetstagaren semesterersättning i stället för den semester som inte tagits ut. Den beräknas enligt samma grunder som semesterlönen. På motsvarande sätt beräknas semesterersättningen för dem som omfattas av systemet med ledighet.

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen