Gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020

Från och med 2021 beviljas de utsläppsrätter som tilldelas gratis för perioder på fem år åt gången, dvs. under den fjärde utsläppshandelsperioden för 2021–2025 och 2026–2030. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis grundar sig på referensvärden på EU-nivå som uppdateras för varje femårsperiod för att motsvara den tekniska utvecklingen.

Sektorer som löper risk för koldioxidläckage tilldelas under hela utsläppshandelsperioden gratis utsläppsrätter motsvarande 100 procent av det antal som beräknas utifrån bestämmelserna om gratis tilldelning. Andra sektorer som har rätt till gratis tilldelning får till en början 30 procent av det kalkylerade antalet, men andelen kommer efter 2026 att sjunka i jämn takt för att nå noll 2030. Den sänkta andelen gäller dock inte fjärrvärme eller fjärrkyla. Vid behov sänks antalet utsläppsrätter per anläggning med olika koefficienter.

Detaljerade bestämmelser om ansökan om och beviljande av gratis utsläppsrätter finns i den förordning om gratis tilldelning av utsläppsrätter som kommissionen antog i december 2018. Förordningen kompletteras i Finland med lagen om utsläppshandel och nationella förordningar.

Energimyndigheten svarar i huvudsak för de myndighetsuppgifter som gäller gratis tilldelning av utsläppsrätter under perioden 2021–2030. Arbets- och näringsministeriet behandlar dock de redogörelser för grundläggande uppgifter som beskriver anläggningarnas verksamhet och som verksamhetsutövare som driver befintliga anläggningar fogar till den ansökan som gäller den första femårsperioden 2021–2025.

Verksamhetsutövare som driver befintliga anläggningar har redan lämnat in anskökan om gratis tilldelning för perioden 2021–2025. I fråga om anläggningar som inleder sin verksamhet under den första halvan av 2019 går tidsfristen ut den 30 juni 2019. Mer information om inlämning av ansökan och de bilagor som krävs finns på Energimyndighetens webbplats.

Som ny deltagare betraktas under perioden 2021–2025 en anläggning som har beviljats tillstånd för utsläpp av växthusgaser för första gången den 1 juli 2019 eller senare. Bestämmelser om förfaranden i fråga om nya deltagare och tidsfristen för lämnande av ansökan om gratis utsläppsrätter kommer att utfärdas genom förordning av statsrådet under 2019. 

Under den fjärde utsläppshandelsperioden ändras antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis årligen för anläggningar vars produktionsnivå har stigit eller sjunkit med minst 15 procent beräknat på basis av det glidande medelvärdet för två år. På detta sätt motsvarar de produktionsdata som utgör grund för tilldelningen av gratis utsläppsrätter mer exakt produktionens faktiska nivå. Detaljerade bestämmelser kommer att finnas i den rättsakt som kommissionen har meddelat att den antar under sommaren 2019.

 

Ytterligare information: juha.rajala(at)tem.fi