Gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020

Systemet för handel med utsläppsrätter förändrades radikalt vid ingången av handelsperioden 2013–2020 jämfört med de två tidigare perioderna. De utsläppsrätter som tilldelas gratis för perioden 2013–2020 tilldelas enligt harmoniserade regler på EU-nivå, och någon nationell prövning existerar inte längre.

Exempelvis har beslut om det totala antalet utsläppsrätter, det totala antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis och tilldelningsmetoden för dem samt auktioneringen av utsläppsrätter fattats på gemenskapsnivå.

År 2013 var det totala antalet utsläppsrätter inom hela systemet 2 039 miljoner, och antalet skärs ned med 37,4 miljoner utsläppsrätter varje år. Under perioden 2013–2020 får elproduktionen inte längre några utsläppsrätter gratis, utan den måste köpa alla utsläppsrätter som den behöver antingen på auktion eller på marknaden.

Värmeproduktionen och många industribranscher får fortfarande delvis utsläppsrätterna gratis. Antalet gratis utsläppsrätter minskar dock linjärt under perioden. Energiintensiv industri som är utsatt för internationell konkurrens tilldelas gratis utsläppsrätter på basis av referensvärden på EU-nivå.

Under perioden 2013–2020 tilldelas sammanlagt 450 anläggningar i Finland utsläppsrätter gratis. Det sammanlagda antalet gratis utsläppsrätter som tilldelas ovannämnda anläggningar motsvarar i genomsnitt 19,7 miljoner ton koldioxid per år.

Antalet utsläppsrätter per år som tilldelas gratis till anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel kan ändras under perioden 2013–2020 till följd av ändringar som sker i anläggningarnas verksamhet, verksamhetsnivå eller kapacitet.

De ändringar som påverkar antalet gratis utsläppsrätter och de regler som används vid beräkningen av det ändrade antalet utsläppsrätter finns angivna i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter (2011/278/EU).

Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriet hjälper vid behov med ifyllandet av den elektroniska blanketten och i andra frågor som gäller ändring av tilldelningen av gratis utsläppsrätter. Ministeriet kan kontaktas per telefon (Juha Rajala) eller per e-post till adressen paastokauppa2013@tem.fi.