Gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020

Systemet för handel med utsläppsrätter förändrades radikalt vid ingången av handelsperioden 2013–2020 jämfört med de två tidigare perioderna. De utsläppsrätter som tilldelas gratis för perioden 2013–2020 tilldelas enligt harmoniserade regler på EU-nivå, och någon nationell prövning existerar inte längre.

Exempelvis har beslut om det totala antalet utsläppsrätter, det totala antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis och tilldelningsmetoden samt om auktioneringen av utsläppsrätter fattats på gemenskapsnivån.

Det totala antalet utsläppsrätter inom hela systemet år 2013 var 2 039 miljoner utsläppsrätter och antalet skärs ned med 37,4 miljoner rätter varje år.  Under perioden 2013–2020 får elproduktionen inte längre några utsläppsrätter gratis, utan den måste köpa alla utsläppsrätter som den behöver antingen på auktion eller på marknaden.

Värmeproduktionen och många industrisektorer får också fortsättningsvis utsläppsrätterna gratis, men antalet gratis utsläppsrätter minskar dock linjärt under perioden. Den energiintensiva industri som verkar i internationellt konkurrensutsatt miljö tilldelas gratis utsläppsrätter på basis av referensvärden på EU-nivå.

Under perioden 2013–2020 tilldelas sammanlagt 450 anläggningar i Finland utsläppsrätter gratis. Det sammanlagda antalet gratis utsläppsrätter som tilldelas ovan nämnda anläggningar motsvarar i genomsnitt 19,7 miljoner ton koldioxid per år.

Antalet utsläppsrätter per år som tilldelas gratis till anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel kan ändras under perioden 2013 – 2020 till följd av ändringar som sker i anläggningarnas verksamhet, verksamhetsnivå eller kapacitet.  

De ändringar som påverkar antalet gratis utsläppsrätter och de regler som används vid beräkningen av det ändrade antalet utsläppsrätter finns angivna i kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter (2011/278/EU).

Ytterligare upplysningar:

Arbets- och näringsministeriet hjälper vid behov med i fyllandet av den elektroniska blanketten och i andra frågor som gäller ändring av tilldelningen av gratis utsläppsrätter. Ministeriet kan kontaktas antingen per telefon (Juha Rajala, tfn 050 396 0897) eller per e-post under adress: paastokauppa2013@tem.fi.

Instruktioner

GD1 Allmän vägledning om tilldelningsmetoden

GD2 Vägledning om tilldelningsmetoder

GD3 Vägledning om datainsamling

GD4 Verifiering av rapporter med utgångsdata för nationella genomförandeåtgärder och metodrapport

GD6 Gränsöverskridande värmeflöden

Informationspaket

Gratis tilldelning

Elektroniskt datainsamlingsblankett

Datainsamlingsblankett kraftverk exempel

Metodrapportmall

Huvuddelar i verifieringsrapporten

Mall för verifieringsutlåtande