Gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2030

Från och med 2021 beviljas de utsläppsrätter som tilldelas gratis för fem år åt gången, dvs. under den fjärde handelsperioden för 2021–2025 och 2026–2030. Antalet utsläppsrätter som tilldelas gratis grundar sig på referensvärden på EU-nivå som uppdateras för varje femårsperiod för att motsvara den tekniska utvecklingen.

Enligt utsläppshandelsdirektivet krävs som förberedelser för tilldelningen av gratis utsläppsrätter 2021–2025 att medlemsstaterna sänder Europeiska kommissionen uppgifter om verksamheten vid de anläggningar som det ansöks om gratis utsläppsrätter för. Uppgifterna ska lämnas till kommissionen senast den 30 september 2019, och gratis utsläppsrätter får inte beviljas en anläggning som det inte har sänts uppgifter om till kommissionen.

Ansökan om gratis utsläppsrätter ska lämnas till Energimyndigheten senast den 30 april 2019. I fråga om anläggningar som inleder sin verksamhet under den första halvan av 2019 går tidsfristen ut den 30 juni 2019. I samband med ansökan ska en plan för övervakningsmetoder som gäller gratis tilldelning lämnas till Energimyndigheten och detaljerade uppgifter om anläggningens verksamhet till arbets- och näringsministeriet. Över båda handlingarna ska det också lämnas in en verifieringsrapport.

Detaljerade bestämmelser om tilldelningen av gratis utsläppsrätter under handelsperioden 2021–2030 utfärdas genom kommissionens genomförandeakter, som för närvarande är under beredning. Innehållet i kommissionens genomförandeakter klarnar senare. Närmare information om insamlandet av uppgifter om anläggningarna och om verifiering av uppgifterna fås när kommissionen har antagit den rättsakt som gäller gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Ytterligare information: juha.rajala(at)tem.fi och emilie.yliheljo(at)tem.fi