Finansiering och program

Ett mål av tillväxtstrategin är att forskningen, kommersialiseringen och tillväxtföretagens affärsverksamhet inom hälsobranschen ska få tillräckligt med finansiering och att den livskraftiga forskningen inom branschen genom ny affärsverksamhet ska leda till tillväxt och konkurrensförmåga.

I både Finlands Akademis och Tekes finansieringsverksamhet hör hälsa och välfärd till de prioriterade områdena.

Finlands Akademi finansierar forskning och forskningsmiljöer inom hälso- och välfärdsbranschen med cirka 70 miljoner euro årligen. Med denna finansiering stöds arbete som utförs av forskare och forskningsprojekt i synnerhet inom det område som forskningsrådet för hälsa ansvarar för.

Forskningsprojekt inom detta område finansieras även inom akademiprogram. De akademiprogram som senast utlysts är programmet Forskning för hälsa (TERVA) och programmet Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS). Till de pågående projekten hör bland annat Hälsa ur cohorter och biobanker (COHORT-programmet) och Individualiserad hälsa – från gener till samhället (pHealth-programmet).

Även genom spetsprojektsfinansieringen och finansieringen av universitetens profilering främjas forskningen inom denna bransch och dess genomslagskraft mer allmänt i samhället. Likaså har stora konsortier inom branschen finansierats i de program som Rådet för strategisk forskning svarar för.

Utöver dessa får forskningsområdet stöd på närmare 10 miljoner euro via Finlands Akademis forskningsinfrastrukturfinansiering. Finland är också aktivt i många internationella forskningsinfrastrukturer som är verksamma inom hälso- och välfärdsområdet och som rör exempelvis biobanker, translationell forskning och biomedicinsk avbildning.

Tekes finansiering för det innehållsmässiga insatsområdet hälsa och välfärd var cirka 117 miljoner euro år 2016. Målet i Tekes program Digital hälsa (2014–2018) är att Finland i fråga om digital hälsa ska bli en verksamhetsmiljö och ett ekosystem av stor betydelse. Programmets totalvolym uppskattas bli 100 miljoner euro och Tekes totala finansiering 50 miljoner euro.

Tekes och Finlands Akademi har program och åtgärder vars mål är att forskare och forskningsgrupper inom hälsobranschen identifierar och utvecklar internationellt konkurrenskraftiga idéer till lösningar som kan utnyttjas kommersiellt (till exempel Challenge Finland, Research Benefit och Innovation Scout, Tekes samt Framåt med forskning, Finlands Akademi).

Statens kapitalinvesteringsbolag beaktar behoven av riskkapital inom hälsobranschen. År 2014 har Finlands Industriinvestering Ab startat investeringsprogrammet Förnybar industri, som riktar sig till tillväxtorienterade små och medelstora företag i Finland. Ett av programmets prioriterade områden är hälsoteknik. Uppstartsföretag inom hälsobranschen kan få finansiering från kapitalfonder som Tekes Venture Capital Ab placerar i.

Ett sätt att öka utbudet på privat kapital är att minska på den lagstiftning som begränsar det. Till planerna i tillväxtstrategin hör att göra en utredning om neutral skattemässig behandling av stiftelsers och allmännyttiga samfunds placeringar i kapitalinvesteringsfonder.