Samarbetet ökar snabbt inom forsknings- och innovationsverksamheten

Intresset för Finland som plattform för forskning, utveckling och pilotprojekt ökar. När högskolor, forskningsinstitutioner och universitetssjukhus koncentrerar sitt kunnande ökar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens effektivitet och genomslagskraft, liksom Finlands kapacitet att locka till sig experter och kunskapsintensiva företag.

Vi kan inte hantera utmaningarna inom hälso- och sjukvården ensamma. Inom hälso- och sjukvårdsforskningen har antalet samarbetsmodeller ökat under de senaste åren. Regionala kluster drar nytta av regionernas styrkor och resurser, och branschspecifika kluster samlar kompetens och bildar nationella spjutspetsar i fråga om kompetens.

I anslutning till stora städer har det uppstått och håller det på att uppstå nya kompetenskluster som ökar innovationssamarbetet tack vare ett intensivare samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen och städerna. I centren främjas samarbetet över sektorsgränserna i forsknings-, utvecklings-, innovations- och utbildningsverksamhet. Verksamheten har inletts i

  • Helsingfors (Health Capital Helsinki)
  • Uleåborg (OuluHealth)
  • Åbo (Hälsocampus Åbo).

I Kuopio (Kuopio Health), Tammerfors (Tulevaisuuden terveyskylä) och Jyväskylä är verksamheten i planeringsstadiet.

Även Finlands biocenter intensifierar sitt samarbete ytterligare. Dessa bildar tillsammans Biokeskus Suomi – Biocenter Finland, som erbjuder teknologitjänster inom biovetenskap. Värduniversiteten har förbundit sig att utveckla nätverkets verksamhet.

Branschspecifika kompetenskluster behandlas också på sidan