Genombaserad information effektiviserar behandlingar och förebyggandet av sjukdomar

Användningen av genominformation, det vill säga information baserad på människans hela arvsmassa, kommer att bli vanligare inom hälso- och sjukvården under de närmaste åren. I framtiden planeras hälsofrämjande verksamhet och behandlingen av sjukdomar ofta individuellt med hjälp av genominformation.

Samtidigt som individernas välbefinnande ökar tack vare exaktare diagnostik och vård samt möjligheten att förebygga sjukdomar kan den individuella hälso- och sjukvården bidra till stävjandet av kostnaderna för hälsovården. När genominformation börjar utnyttjas kan det resultera i mycket ny forsknings- och affärsverksamhet i Finland.

Tillväxtstrategin för hälsobranschen har som mål att Finland blir ett föregångarland och internationellt eftertraktad samarbetspartner inom genombaserad hälso- och sjukvård, spetsforskning och innovationsverksamhet. 

Ett genomcenter håller på att inrättas i Finland

Utnyttjandet av genominformation tog fart när regeringen i april 2016 beslutade att ett genomcenter och ett nationellt cancercenter ska inrättas i Finland. Dessutom ska man effektivisera de offentliga biobankernas verksamhet genom att förenhetliga verksamhetssätten och genom att sörja för att deras samarbete med genomcentren är effektivt. Regeringen har i sin budget lagt fram att sammanlagt 17 miljoner euro avsätts för åtgärderna under åren 2017–2020.

Genomcenter

Genomcentret ska svara för skapandet av en nationell genomdatabas och för utvecklingen av den. Dessutom ska centret säkerställa att databasen utnyttjas effektivt i patientvård, forskning och produktutveckling.

Innan centret inrättas ska rättsliga principer fastställas för ansvarsfull användning av genominformation. Även ny lagstiftning behövs: både inrättandet av genomcentret och behörig användning av genominformation bör regleras genom lag.

Nationellt cancercenter (FICAN)

Det nationella cancercentret ska på nationell nivå koordinera cancerforskningen och en ändamålsenlig användning av resurserna i servicesystemet inom cancervården. Målen är att

  • trygga en likvärdig vård för cancerpatienterna oberoende av bostadsort,
  • att främja forskningen inom området, behandlingarnas kvalitet och kostnadseffektivitet
  • samt att kontrollera ökningen av läkemedelskostnaderna.

Det nationella cancercentret ska fungera som ett nätverk, vilket bildas när universiteten och sjukvårdsdistrikten inrättar regionala cancercenter. Avsikten är också att inrätta en nationell enhet med uppgift att koordinera de regionala centrens verksamhet.

Biobanker

I dagsläget finns det nio biobanker i Finland. Tack vare biobankernas högklassiga provsamlingar samt möjligheten att foga registerdata till dem har Finland blivit en eftertraktad partner för forsknings- och produktutvecklingssamarbete. Denna ställning kan ytterligare stärkas genom en överenskommelse om enhetliga verksamhetsmodeller eller genom inrättande av en gemensam aktör. Detta skulle underlätta internationella samarbetspartners kontakter med de finländska biobankerna. 

Förändringarna innebär en gemensam datateknisk infrastruktur, enhetliga förfaranden för samtycke samt lösningar som säkerställer kvaliteten på informationen och dess användbarhet.

SHM bereder ändringar i biobankslagen, som trädde i kraft 2013.