Målet är en lättare väg från forskningsresultat till innovationer

Staten satsar årligen nästan 300 miljoner euro på hälsorelaterad forskning, och Finland hör till världstoppen inom många vetenskapsområden. Strategin syftar till att främja tillämpande och utnyttjande av forskning och till att innovationer snabbare ska kunna komma ut på marknaden.

Forskningsorganisationer håller på att intensifiera sitt samarbete och precisera sin arbetsfördelning för att öka forskningens genomslagskraft – en inriktning som skulle vara till nytta även inom tekniköverföring och kommersialisering samt inom verksamheten med företagsacceleratorer. Med hjälp av dessa kunde hälsobranschen uppnå en betydande skalfördel och internationell synlighet. Tillämpandet och utnyttjandet av forskning skulle bli effektivare och innovationer skulle komma ut på marknaden snabbare.

Ett av spetsprojekten i regeringens prioriterade område Kompetens och utbildning fokuserar på bland annat att stärka samarbetet mellan högskolorna och näringslivet i syfte att kommersialisera innovationer. För genomförandet av detta spetsprojekt ansvarar arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet tillsammans.

Finansieringen av spetsprojektet kanaliserades via Tekes. Projekten slutar senast den 31 augusti 2018.

  • Avsikten med finansieringen Research Benefit var att främja företagens möjligheter att utnyttja forskningsresultat som är nästan klara.
  • Med tävlingen Challenge Finland söktes lösningar på betydande problem i syfte att kommersialisera dem.
  • Med finansieringen Innovation Scout förbättrades forskningsorganisationers och forskares kompetens i innovationer och kommersialisering.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet bereder som bäst en revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor, en revidering som skulle innebära att uppfinningar som görs inom forskningsverksamhet kunde utnyttjas snabbare och i större omfattning. I dagsläget är ägarskapet till en uppfinning beroende av den finansiering och det partnerskap som gav upphov till uppfinningen.

Arbets- och näringsministeriet, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet startade våren 2017 tillsammans ett utvecklingsprogram, SPARK Finland, som syftar till att hjälpa forskare och personer verksamma inom kliniskt vårdarbete att skapa nya lösningar för behoven inom sjuk- och hälsovården och att föra ut lösningarna på den internationella marknaden. Programmet har tagits fram vid Stanfords universitet, där man till exempel lyckats förkorta den inledande fasen av läkemedelsutveckling med flera år. Efter en pilotfas på två år (2017–2018) ska utvecklingsprogrammet utvidgas och göras till ett nationellt program.