Vi drar nytta av de nya användningsändamålen för uppgifter om välbefinnande och hälsa

Det samlas in uppgifter om människors välbefinnande och hälsa samt framför allt om användningen av social- och hälsovårdstjänster i talrika nationella och lokala system. Möjligheterna att på olika sätt samla in uppgifter om det egna välbefinnandet har ökat i och med tillämpningarnas och teknikens utveckling.

Strategins mål är att användningen av personliga hälsouppgifter och patientdokument för forsknings- och innovationsverksamhet ska bli smidigare.

Klientuppgifter kan inom en nära framtid utnyttjas smidigare

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett lagförslag vars mål är att det från och med ingången av 2018 ska vara möjligt att utnyttja de klientuppgifter som lagrats inom social- och hälsovården så smidigt och datasäkert som möjligt för olika användningsändamål.

Med lagändringarna önskar man också lätta på den överlappande administrativa bördan i anknytning till tillståndsbehandlingen. Ett annat mål är att det ska gå smidigare och snabbare att behandla tillstånd och att koppla samman uppgifter från olika register.

Den föreslagna lagändringen innebär att tillstånden att använda personuppgifter ges centraliserat av en tillståndsmyndighet bland annat när det för en undersökning eller utredning behövs material från mer än en registeransvarig eller uppgifter om privat social- och hälsovård. Enligt lagförslaget ska en enhet hos Institutet för hälsa och välfärd (THL) som är separat från den övriga verksamheten fungera som tillståndsmyndighet.

Inledandet av verksamheten vid tillståndsmyndigheten och den digitala tillståndsportalen bereds i projektet Isaacus – Digitalt hälsonav.

Även de egna uppgifterna om välbefinnande och hälsa kan snart utnyttjas effektivare än tidigare

Folkpensionsanstalten utvidgar tjänsten Mina Kanta-sidor, som är avsedd för medborgarna och hör till Kanta-tjänsterna, så att alla som önskar det kan spara egna uppgifter om välbefinnande och hälsa där. Många samlar redan sådana uppgifter: man kan exempelvis undersöka sin sömn med hjälp av sensorer installerade i sängen och mäta sitt blodtryck hemma.

Avsikten är att kommersiella aktörer ska utveckla tillämpningar som använder uppgifterna och med vars hjälp enskilda människor får bättre förutsättningar att bevara sin hälsa och förbättra sitt välbefinnande.