Innovativa upphandlingar kan lösa problem och öka produktiviteten

Regeringens mål är att fem procent av de offentliga upphandlingarna ska vara innovativa upphandlingar. I Finland gör den offentliga sektorn årligen upphandlingar för cirka 35 miljarder euro, så uppfyllelsen av detta mål är av stor ekonomisk betydelse.

Inom många branscher utgör den offentliga sektorn och dess upphandlingar en betydande faktor som inverkar på verksamheten på marknaden. Den offentliga sektorn kan skapa efterfrågan på innovationer och därmed sporra företag att skapa nytt. Samtidigt kan de offentliga tjänsternas kvalitet och effektivitet förbättras.  Till exempel för att social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen ska lyckas är det väsentligt att verksamhetens produktivitet och genomslagskraft ökar.

Utöver att den offentliga sektorns tjänster förbättras erbjuder innovativa offentliga upphandlingar finländska företag en pilotmiljö för utveckling och provning av nya lösningar. Företagen får viktiga referenser, som bidrar till att det blir lättare och går snabbare att komma ut på den internationella marknaden.

För att upphandlingen av innovationer ska bli en del av vardagen krävs ny kompetens och nya förfaranden inom den offentliga sektorn.  Ansträngningar har även gjorts på många olika sätt för att förbättra och stödja dessa.

I projektet Vägkarta för effektiva innovativa upphandlingar (statsrådets TEAS-projekt) är det tänkt att man ska definiera innovativa offentliga upphandlingar. Med hjälp av definitionen kan upphandlingarnas genomförande, antal och utveckling mätas och följas upp. Dessutom ska man i projektet ta fram en metod för bedömning och mätning av projektens genomslagskraft.

Innobyn erbjuder en teknisk miljö för planering och beredning av offentliga upphandlingar samt för samarbetet under avtalstiden. Utöver anvisningar innehåller webbplatsen information om exempelvis lagstiftning och finansiering.

För att främja innovativa offentliga upphandlingar har Tekes sedan år 2009 haft ett finansiellt instrument ur vilket offentliga upphandlingsenheter kan söka understöd för beredning av upphandlingar. Tekes program Toppköpare, som genomfördes 2013–2016, syftade till att främja i synnerhet små och medelstora företags möjligheter att få ut sina produkter och tjänster på marknaden och till att förbättra de offentliga tjänsternas produktivitet och genomslagskraft.

Tekes har också publicerat flera handböcker (endast på finska) för tjänstemän som sköter upphandlingar.

  • Handboken Innovaatiokumppanuus riktar sig till upphandlingsenheter, företag och andra marknadsaktörer som önskar sätta sig in i det innovationspartnerskap som blev möjligt när den nya upphandlingslagen trädde i kraft vid ingången av 2017.
  • I Huippuostajan työkirja (2013) rekommenderas att man i offentliga upphandlingar förskjuter tyngdpunkten från anbudsförfarandet till beredningen av upphandlingarna och till hanteringen av leverantörsförhållandena.
  • Syftet med arbetsboken Kilpailullisen neuvottelumenettelyn toteuttaminen (2009) är att göra den konkurrenspräglade dialogen mer lättillgänglig som upphandlingsförfarande.

För att förbättra upphandlingskompetensen har Tekes också ordnat utbildning som riktats till de 15 största städerna och alla 20 sjukhusdistrikt.

Vid arbets- och näringsministeriet håller man på att ta fram ett åtgärdsprogram för innovativa offentliga upphandlingar. I projektet ska man utarbeta en konkret plan som ger stöd i arbetet med att utveckla innovativa upphandlingar och skapa en systematisk utvecklingsprocess för samarbetet över gränserna mellan sektorerna och förvaltningsområdena inom statsförvaltningen. Planen ska vara klar hösten 2017.