Impact-investering

Impact-investering handlar om ett nytt sätt att lösa samhällsproblem. Kännetecknande är att man sätter inte bara ekonomiska mål utan också fastställer vilken samhällsnytta som ska uppnås, ställer kvantitativa mål för utfallet. Privat kapital är en del av lösningen.

Ur investerarens perspektiv är det fråga om påverkansinvestering, som kan ses som en mer utvecklad form av ansvarsfulla investeringar. I stället för att undvika skadliga investeringar siktar investeraren medvetet på både att få avkastning och att generera på förhand fastställda positiva samhällseffekter vilka dessutom mäts.

Marknaden för impact-investeringar har vuxit kraftigt de senaste åren och uppgår i dag till cirka 500 miljarder US dollar. Marknadstillväxten visar inga tecken på avmattning.

Kompetenscentret för impact-investeringar  har som främsta uppgift att bistå offentliga förvaltningen vid upphandling av samhällelig påverkan, med andra ord av det slutliga resultatet.

Upphandling av samhällelig effekt

Då man i en offentlig organisation ställer som mål för upphandlingen att resultatet i stället för prestationer ska vara långsiktiga positiva effekter kan man dra nytta av nya arbetssätt och säkerställa att skattemedlen används på ett resultatgivande sätt.

Vid upphandling av samhällelig påverkan behövs ofta kapital från investerare eftersom serviceleverantörerna får sin betalning först efter att de önskade påverkan har uppkommit och verifierats. De som investerar med samhällspåverkan kan skjuta in kapital för att möjliggöra verksamheten och på så sätt vara med om att dela på risken. I praktiken sker detta till exempel genom resultatbaserade finansieringsavtal, så kallade SIB.

SIB – resultatbaserade finansieringsavtal

SIB (Social Impact Bond), eller resultatbaserade finansieringsavtal, är ett sätt att genomföra investeringar med samhällspåverkan. Medel som samlas in från privata investerare används för att hantera en utmaning som fastställts av en offentlig organisation. Projektet har specifika resultatmål och utfallet följs upp. Den offentliga sektorn betalar endast för de på förhand fastställda resultaten. Investerarna axlar den ekonomiska risken. Återbetalningen av det investerade kapitalet och avkastningen sker utifrån den ekonomiska nytta som verksamheten ger den offentliga sektorn.

SIB möjliggör proaktiva och förebyggande insatser, vilket i förlängningen ger samhällsnytta på lång sikt.

Precis som i all investering med samhällspåverkan spelar investerarna en viktig roll även i SIB. Den ekonomiska avkastningen på investeringarna ska stå i en lämplig proportion till den ekonomiska risk som investerarna bär.