Information till företag om bestämmelser om varor och tjänster

Kontaktpunkt för produkter

Förordningen om ömsesidigt erkännande

Genom förordningen om ömsesidigt erkännande fastställs de administrativa förfaranden som myndigheterna ska iaktta, om de beslutar att begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av en produkt som lagligen finns på marknaden i en annan medlemsstat.

Genom förordningen strävar man efter att säkerställa att sådana begränsande beslut överensstämmer med de principer som är godkända enligt EU-rätten.

I och med förordningen om ömsesidigt erkännande har det i varje medlemsstat i EU inrättats en nationell kontaktpunkt för produkter, genom vilken aktörer kan få information om produktbestämmelser som ska tillämpas nationellt.

Finlands kontaktpunkt för produkter finns vid arbets- och näringsministeriet. Kontaktpunkten kan nås via e-post på adressen sisamarkkinat(at)tem.fi.

Gemensam kontaktpunkt för tjänsteföretag

De gemensamma kontaktpunkter som är avsedda för tjänsteföretag ger information om inledande och bedrivande av företagsverksamhet samt tillstånds- , anmälnings- och registreringsförfarandena i anslutning till det. Enligt EU:s tjänstedirektiv ska det inom hela EU vara möjligt att på elektronisk väg grunda ett företag och sköta tillståndsförfaranden.

Sådana gemensamma kontaktpunkter som det föreskrivs om i tjänstedirektivet finns i alla medlemsstater i form av en nättjänst är Den gemensamma kontaktpunkten i Finland är Företagsfinland.

Ytterligare upplysningar
isabella.paju(at)tem.fi och niina.etelavuori(at)tem.fi