Informationsförfarande för 
produktbestämmelser


Your Europe Medlemsstaterna är skyldiga att i förväg underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om utkast till nya nationella författningar om produkter som innehåller tekniska föreskrifter och om informationssamhällets tjänster.

Tekniska föreskrifter är till exempel de egenskaper som krävs av en produkt, såsom krav på kvalitet, säkerhet, användningsegenskaper, förpackning eller märkning samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven. Med produkter avses industriellt tillverkade produkter och jordbruksprodukter inklusive fiskeriprodukter. Informationssamhällets tjänster är tjänster som tillhandahålls på distans i elektronisk form på begäran av mottagaren och för vilka det vanligtvis betalas en ersättning.

Efter att kommissionen och de övriga medlemsstaterna har fått ta del av informationen har de möjlighet att yttra sig om innehållet i utkastet. När kommissionen har tagit emot underrättelsen inleds en period på tre månader, under vilken författningen eller föreskriften inte får utfärdas.

Syftet med förfarandet för informationsutbyte är att säkra att den inre marknaden fungerar väl, att den nationella lagberedningen är öppen och att på förhand förebygga att hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster uppstår.

Medlemsstaterna lagstiftningsutkast publiceras i databasen TRIS på kommissionens webbplats för tekniska föreskrifter. Informationsförfarandet grundar sig på direktiv (EU) 2015/1535 (f.d. 98/34/EG).

Kontaktuppgifter: sisamarkkinat(at)tem.fi

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!