Strategiarbetets inledningsseminarium var den 25 November 2015

Juha Sipiläs regering satte upp ambitiösa delmål - att öka andelen förnybar energi, att höja självförsörjningsgraden i fråga om energi samt att öka användningen av biodrivmedel i trafiken - på väg mot det slutliga målet att helt avstå från användningen av fossila bränslen.

Mål i sikte inledde utarbetandet av en energi- och klimatstrategi fram till 2030. Inledningsseminariet hade cirka 160 deltagare och nästan 100 personer tittade på direkt webbsändning. Seminariets ordförande var avdelningschef Riku Huttunen från arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Seminariet kan tittas här. Finskspråkiga presentationer kan laddas nere på den här sidan.

Inledningsseminariets program

8.30 Öppningsanföranden

    Näringsminister Olli Rehn

    Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

    Kalkylerna och scenarierna bakom energireformen
    Forskningsteamets chef, Tiina Koljonen, VTT

9.15 Kommentarer

    Från den parlamentariska kommitténs riktlinjer till det praktiska arbetet
    Riksdagsledamot Kaj Turunen, ordförande i riksdagens ekonomiutskott

    Helsingfors på väg mot en koldioxidneutral framtid (på finska)
    Stadsdirektör Jussi Pajunen, Helsingfors stad

    Näringsämnesreform: Produktiv jord som kolbindare och källa till förnybar energi
    Miljödirektör Liisa Pietola, MTK

    Hjälper det smarta elnätet att tackla utmaningarna med den varierande produktionen?
    Professor Jarmo Partanen, Villmanstrands tekniska universitet

    Halvering av oljeförbrukningen: med vilka medel lyckas vi?
    Verkställande direktör Helena Vänskä, Öljy- ja biopolttoaineala ry

    Energiindustrins roll i den förnybara energins tidevarv
    Direktör Jukka Leskelä, Finsk Energiindustri rf

    Är energi- och klimatmålen tillräckligt ambitiösa?
    Tf verksamhetsledare Leo Stranius, Finlands naturskyddsförbund

    Vilka förväntningar som väcks och möjligheter som öppnas inom industrin av energi- och klimatstrategin
    Strategidirektör Hannu Anttila, Metsä Group

 10.45–11.00 Diskussion