Ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för 2021

Med stora demonstrationsprojekt avses sådana energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. 

Enligt dem kan följande kategorier av projekt få stöd:

1) förnybara biodrivmedel för trafiken 

2) värmeproduktion som inte är baserad på bränning

3) andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Syftet med stödprogrammet är att främja sådana nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. 

En förutsättning för att stödprogrammet ska inledas är att riksdagen under energistödsmomentet i budgeten för 2021 godkänner separat finansiering (60 miljoner euro) för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Investeringsstödet avser att stöda lösningar som inbegriper ny teknik

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Ansökning

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidtabellen för stödbeslut beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av behandling. Enligt en preliminär tidtabell kommer stödbesluten att fattas hösten 2021.

Ansökningarna ska inlämnas via Business Finlands elektroniska system. Till ansökan ska bifogas en särskild blankett ”Investeringsstöd för stora demonstationprojekter 2021” som är avsett för ändamålet. Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas. Närmare information om energistödet samt länkar till ansökningsblanketten och e-tjänsten.

Materialet av webbseminariet den 15 januari 2021 hittas under länken (endast på finska).

Små demonstrationsprojekt, dvs. projekt vars varde är högst fem miljoner euro, omfattas inte av denna ansökningsomgång. Ansökningarna om stöd för små projekt behandlas enligt den normala processen för ansökan om energistöd. Det är fortfarande möjligt att ansöka om energistöd för dylika mindre projekt för förnybar energi och energieffektivitet TEM/energistod

Anvisningar för ansökan

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170