Ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för 2022

Med stora demonstrationsprojekt avses sådana energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. 

Syftet med stödprogrammet är att främja sådana nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. 

Investeringsstödet avser att stöda lösningar som inbegriper ny teknik

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Ansökning

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidtabellen för stödbeslut beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av behandling.  Stödbesluten kommer att fattas i slutet av 2022.

Ansökningarna ska inlämnas via Business Finlands elektroniska system senast den 31 augusti, 2022 kl. 16.15.  Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas. 

Små investeringsprojekt, dvs. projekt vars varde är högst fem miljoner euro, omfattas inte av denna ansökningsomgång. Ansökningarna om stöd för små projekt behandlas enligt den normala processen för ansökan om energistöd. Det är fortfarande möjligt att ansöka om energistöd för dylika mindre projekt för förnybar energi och energieffektivitet.

Se också: Första utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170